TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ NĂM 2019
  Sở Tài Chính
  Tháng 9
  Tiếp Nhận 1 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (0%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 1 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (0%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 1 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (0%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Sở Tư Pháp
  Tháng 9
  Tiếp Nhận 550 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  23 (4%)
  Đúng Hạn
  23 (100%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 2119 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1582 (74%)
  Đúng Hạn
  1557 (98%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 6247 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  5709 (91%)
  Đúng Hạn
  5381 (94%)
  Sở Giao Thông - Vận Tải
  Tháng 9
  Tiếp Nhận 1 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (0%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 11 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (0%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 58 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (0%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Huyện Bắc Tân Uyên
  Tháng 9
  Tiếp Nhận 212 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  49 (23%)
  Đúng Hạn
  45 (91%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 767 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  463 (60%)
  Đúng Hạn
  378 (81%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 2328 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1524 (65%)
  Đúng Hạn
  1114 (73%)
  Thị xã Dĩ An
  Tháng 9
  Tiếp Nhận 2157 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  631 (29%)
  Đúng Hạn
  366 (58%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 8730 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  2876 (32%)
  Đúng Hạn
  1913 (66%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 27636 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  11645 (42%)
  Đúng Hạn
  6045 (51%)
  Thành phố Thủ Dầu Một
  Tháng 9
  Tiếp Nhận 4225 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  2167 (51%)
  Đúng Hạn
  2141 (98%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 19429 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  16743 (86%)
  Đúng Hạn
  16013 (95%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 57696 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  53601 (92%)
  Đúng Hạn
  50762 (94%)
  Ban quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương
  Tháng 9
  Tiếp Nhận 383 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  233 (60%)
  Đúng Hạn
  232 (99%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 1525 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1371 (89%)
  Đúng Hạn
  1367 (99%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 4985 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  4829 (96%)
  Đúng Hạn
  4782 (99%)
  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  Tháng 9
  Tiếp Nhận 52 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  4 (7%)
  Đúng Hạn
  4 (100%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 165 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  117 (70%)
  Đúng Hạn
  113 (96%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 340 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  290 (85%)
  Đúng Hạn
  264 (91%)
  Sở Y Tế
  Tháng 9
  Tiếp Nhận 200 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  99 (49%)
  Đúng Hạn
  95 (95%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 855 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  668 (78%)
  Đúng Hạn
  564 (84%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 2347 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  2033 (86%)
  Đúng Hạn
  1618 (79%)
  Ban quản lý khu công nghiệp VSIP
  Tháng 9
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
  Tháng 9
  Tiếp Nhận 810 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  732 (90%)
  Đúng Hạn
  717 (97%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 3938 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  3860 (98%)
  Đúng Hạn
  3550 (91%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 10088 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  9841 (97%)
  Đúng Hạn
  9142 (92%)
  Sở Kế Hoạch Đầu Tư
  Tháng 9
  Tiếp Nhận 1 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (0%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 1 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (0%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 909 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  455 (50%)
  Đúng Hạn
  265 (58%)
  Sở Xây Dựng
  Tháng 9
  Tiếp Nhận 615 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  471 (76%)
  Đúng Hạn
  471 (100%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 1218 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1021 (83%)
  Đúng Hạn
  1006 (98%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 2588 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  2388 (92%)
  Đúng Hạn
  2345 (98%)
  Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch
  Tháng 9
  Tiếp Nhận 78 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  58 (74%)
  Đúng Hạn
  57 (98%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 236 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  215 (91%)
  Đúng Hạn
  214 (99%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 623 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  602 (96%)
  Đúng Hạn
  584 (97%)
  Sở Khoa học và Công nghệ
  Tháng 9
  Tiếp Nhận 48 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  42 (87%)
  Đúng Hạn
  42 (100%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 195 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  189 (96%)
  Đúng Hạn
  189 (100%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 631 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  625 (99%)
  Đúng Hạn
  624 (99%)
  Sở Thông tin và Truyền thông
  Tháng 9
  Tiếp Nhận 11 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  6 (54%)
  Đúng Hạn
  6 (100%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 30 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  24 (80%)
  Đúng Hạn
  21 (87%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 160 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  154 (96%)
  Đúng Hạn
  147 (95%)
  Huyện Phú Giáo
  Tháng 9
  Tiếp Nhận 1668 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  77 (4%)
  Đúng Hạn
  74 (96%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 6521 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  546 (8%)
  Đúng Hạn
  517 (94%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 17111 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  3188 (18%)
  Đúng Hạn
  2659 (83%)
  Sở Công Thương
  Tháng 9
  Tiếp Nhận 66 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  34 (51%)
  Đúng Hạn
  29 (85%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 214 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  181 (84%)
  Đúng Hạn
  121 (66%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 589 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  554 (94%)
  Đúng Hạn
  466 (84%)
  Thị xã Tân Uyên
  Tháng 9
  Tiếp Nhận 1552 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  97 (6%)
  Đúng Hạn
  93 (95%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 6439 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  795 (12%)
  Đúng Hạn
  673 (84%)
  Tiếp Nhận Hồ Sơ
  Giải Quyết
  (%)
  Đúng Hạn
  (%)
  Thị xã Thuận An
  Tháng 9
  Tiếp Nhận 3215 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1583 (49%)
  Đúng Hạn
  1329 (83%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 16723 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  14326 (85%)
  Đúng Hạn
  12604 (87%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 45602 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  41291 (90%)
  Đúng Hạn
  34679 (83%)
  Huyện Dầu Tiếng
  Tháng 9
  Tiếp Nhận 809 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  85 (10%)
  Đúng Hạn
  67 (78%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 3152 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  464 (14%)
  Đúng Hạn
  363 (78%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 9091 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1068 (11%)
  Đúng Hạn
  646 (60%)
  Sở Nội Vụ
  Tháng 9
  Tiếp Nhận 6 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  5 (83%)
  Đúng Hạn
  5 (100%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 28 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  27 (96%)
  Đúng Hạn
  25 (92%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 71 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  70 (98%)
  Đúng Hạn
  66 (94%)
  Thị xã Bến Cát
  Tháng 9
  Tiếp Nhận 589 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  96 (16%)
  Đúng Hạn
  53 (55%)
  Tiếp Nhận Hồ Sơ
  Giải Quyết
  (%)
  Đúng Hạn
  (%)
  Tiếp Nhận Hồ Sơ
  Giải Quyết
  (%)
  Đúng Hạn
  (%)
  Huyện Bàu Bàng
  Tháng 9
  Tiếp Nhận 220 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  61 (27%)
  Đúng Hạn
  60 (98%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 1030 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  531 (51%)
  Đúng Hạn
  466 (87%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 2762 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1391 (50%)
  Đúng Hạn
  1269 (91%)
  Sở Ngoại Vụ
  Tháng 9
  Tiếp Nhận 12 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  2 (16%)
  Đúng Hạn
  2 (100%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 34 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  24 (70%)
  Đúng Hạn
  23 (95%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 101 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  91 (90%)
  Đúng Hạn
  89 (97%)
  Sở Tài nguyên và Môi trường
  Tháng 9
  Tiếp Nhận 300 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  106 (35%)
  Đúng Hạn
  106 (100%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 1009 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  749 (74%)
  Đúng Hạn
  708 (94%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 2837 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  2570 (90%)
  Đúng Hạn
  2454 (95%)
  Sở Giáo Dục và Đào Tạo
  Tháng 9
  Tiếp Nhận 19 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  19 (100%)
  Đúng Hạn
  18 (94%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 201 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  201 (100%)
  Đúng Hạn
  171 (85%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 330 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  330 (100%)
  Đúng Hạn
  297 (90%)
TỈ LỆ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ CỦA CÁC CƠ QUAN ĐẾN NGÀY 21/09/2019
100%
Sở Tài Chính
94%
Sở Tư Pháp
90%
Sở Giáo Dục và Đào Tạo
100%
Sở Giao Thông - Vận Tải
91%
Huyện Bàu Bàng
100%
Ban quản lý khu công nghiệp VSIP
91%
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
79%
Sở Y Tế
94%
Thành phố Thủ Dầu Một
92%
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
99%
Ban quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương
98%
Sở Xây Dựng
58%
Sở Kế Hoạch Đầu Tư
97%
Sở Ngoại Vụ
95%
Sở Tài nguyên và Môi trường
83%
Huyện Phú Giáo
84%
Sở Công Thương
51%
Thị xã Dĩ An
60%
Huyện Dầu Tiếng
94%
Sở Nội Vụ
99%
Sở Khoa học và Công nghệ
95%
Sở Thông tin và Truyền thông
83%
Thị xã Thuận An
73%
Huyện Bắc Tân Uyên
97%
Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch