TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ NĂM 2019
  Sở Tài Chính
  Tháng 7
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Sở Giáo Dục và Đào Tạo
  Tháng 7
  Tiếp Nhận 54 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  48 (88%)
  Đúng Hạn
  48 (100%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 54 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  48 (88%)
  Đúng Hạn
  48 (100%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 183 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  177 (96%)
  Đúng Hạn
  174 (98%)
  Sở Tư Pháp
  Tháng 7
  Tiếp Nhận 386 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  81 (20%)
  Đúng Hạn
  81 (100%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 386 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  81 (20%)
  Đúng Hạn
  81 (100%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 4514 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  4148 (91%)
  Đúng Hạn
  3903 (94%)
  Sở Giao Thông - Vận Tải
  Tháng 7
  Tiếp Nhận 2 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (0%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 2 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (0%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 49 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (0%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Huyện Bàu Bàng
  Tháng 7
  Tiếp Nhận 209 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  75 (35%)
  Đúng Hạn
  69 (92%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 209 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  75 (35%)
  Đúng Hạn
  69 (92%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 1945 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  935 (48%)
  Đúng Hạn
  872 (93%)
  Ban quản lý khu công nghiệp VSIP
  Tháng 7
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Huyện Bắc Tân Uyên
  Tháng 7
  Tiếp Nhận 177 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  26 (14%)
  Đúng Hạn
  26 (100%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 177 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  26 (14%)
  Đúng Hạn
  26 (100%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 1738 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  971 (55%)
  Đúng Hạn
  704 (72%)
  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
  Tháng 7
  Tiếp Nhận 846 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  389 (45%)
  Đúng Hạn
  364 (93%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 846 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  389 (45%)
  Đúng Hạn
  364 (93%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 6996 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  6327 (90%)
  Đúng Hạn
  5937 (93%)
  Thành phố Thủ Dầu Một
  Tháng 7
  Tiếp Nhận 4369 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  2104 (48%)
  Đúng Hạn
  2096 (99%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 4369 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  2104 (48%)
  Đúng Hạn
  2096 (99%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 42636 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  38567 (90%)
  Đúng Hạn
  36556 (94%)
  Ban quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương
  Tháng 7
  Tiếp Nhận 303 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  175 (57%)
  Đúng Hạn
  174 (99%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 303 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  175 (57%)
  Đúng Hạn
  174 (99%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 3763 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  3594 (95%)
  Đúng Hạn
  3552 (98%)
  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  Tháng 7
  Tiếp Nhận 25 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  4 (16%)
  Đúng Hạn
  4 (100%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 25 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  4 (16%)
  Đúng Hạn
  4 (100%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 200 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  177 (88%)
  Đúng Hạn
  155 (87%)
  Sở Y Tế
  Tháng 7
  Tiếp Nhận 168 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  37 (22%)
  Đúng Hạn
  32 (86%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 168 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  37 (22%)
  Đúng Hạn
  32 (86%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 1662 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1258 (75%)
  Đúng Hạn
  1065 (84%)
  Sở Kế Hoạch Đầu Tư
  Tháng 7
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 908 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  455 (50%)
  Đúng Hạn
  265 (58%)
  Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch
  Tháng 7
  Tiếp Nhận 50 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  36 (72%)
  Đúng Hạn
  36 (100%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 50 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  36 (72%)
  Đúng Hạn
  36 (100%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 437 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  423 (96%)
  Đúng Hạn
  406 (95%)
  Sở Ngoại Vụ
  Tháng 7
  Tiếp Nhận 12 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (0%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 12 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (0%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 79 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  65 (82%)
  Đúng Hạn
  64 (98%)
  Sở Tài nguyên và Môi trường
  Tháng 7
  Tiếp Nhận 194 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  30 (15%)
  Đúng Hạn
  28 (93%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 194 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  30 (15%)
  Đúng Hạn
  28 (93%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 2022 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1755 (86%)
  Đúng Hạn
  1686 (96%)
  Thị xã Tân Uyên
  Tháng 7
  Tiếp Nhận 1222 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  54 (4%)
  Đúng Hạn
  52 (96%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 1222 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  54 (4%)
  Đúng Hạn
  52 (96%)
  Tiếp Nhận Hồ Sơ
  Giải Quyết
  (%)
  Đúng Hạn
  (%)
  Thị xã Thuận An
  Tháng 7
  Tiếp Nhận 3806 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  2099 (55%)
  Đúng Hạn
  1972 (93%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 3806 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  2099 (55%)
  Đúng Hạn
  1972 (93%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 32686 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  27964 (85%)
  Đúng Hạn
  23329 (83%)
  Huyện Phú Giáo
  Tháng 7
  Tiếp Nhận 1174 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  74 (6%)
  Đúng Hạn
  72 (97%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 1174 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  74 (6%)
  Đúng Hạn
  72 (97%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 11766 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  2713 (23%)
  Đúng Hạn
  2210 (81%)
  Sở Công Thương
  Tháng 7
  Tiếp Nhận 40 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  9 (22%)
  Đúng Hạn
  9 (100%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 40 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  9 (22%)
  Đúng Hạn
  9 (100%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 415 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  379 (91%)
  Đúng Hạn
  354 (93%)
  Thị xã Dĩ An
  Tháng 7
  Tiếp Nhận 1795 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  553 (30%)
  Đúng Hạn
  431 (77%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 1795 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  553 (30%)
  Đúng Hạn
  431 (77%)
  Tiếp Nhận Hồ Sơ
  Giải Quyết
  (%)
  Đúng Hạn
  (%)
  Huyện Dầu Tiếng
  Tháng 7
  Tiếp Nhận 652 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  120 (18%)
  Đúng Hạn
  112 (93%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 652 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  120 (18%)
  Đúng Hạn
  112 (93%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 6591 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  677 (10%)
  Đúng Hạn
  395 (58%)
  Sở Nội Vụ
  Tháng 7
  Tiếp Nhận 5 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  5 (100%)
  Đúng Hạn
  5 (100%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 5 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  5 (100%)
  Đúng Hạn
  5 (100%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 48 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  48 (100%)
  Đúng Hạn
  46 (95%)
  Thị xã Bến Cát
  Tháng 7
  Tiếp Nhận 378 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  68 (17%)
  Đúng Hạn
  62 (91%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 378 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  68 (17%)
  Đúng Hạn
  62 (91%)
  Tiếp Nhận Hồ Sơ
  Giải Quyết
  (%)
  Đúng Hạn
  (%)
  Sở Khoa học và Công nghệ
  Tháng 7
  Tiếp Nhận 47 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  44 (93%)
  Đúng Hạn
  44 (100%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 47 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  44 (93%)
  Đúng Hạn
  44 (100%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 483 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  480 (99%)
  Đúng Hạn
  479 (99%)
  Sở Thông tin và Truyền thông
  Tháng 7
  Tiếp Nhận 8 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  3 (37%)
  Đúng Hạn
  2 (66%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 8 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  3 (37%)
  Đúng Hạn
  2 (66%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 138 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  133 (96%)
  Đúng Hạn
  128 (96%)
  Sở Xây Dựng
  Tháng 7
  Tiếp Nhận 268 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  171 (63%)
  Đúng Hạn
  171 (100%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 268 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  171 (63%)
  Đúng Hạn
  171 (100%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 1638 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1478 (90%)
  Đúng Hạn
  1454 (98%)
TỈ LỆ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ CỦA CÁC CƠ QUAN ĐẾN NGÀY 17/07/2019
100%
Sở Tài Chính
94%
Sở Tư Pháp
100%
Sở Giao Thông - Vận Tải
98%
Sở Giáo Dục và Đào Tạo
93%
Huyện Bàu Bàng
72%
Huyện Bắc Tân Uyên
94%
Thành phố Thủ Dầu Một
100%
Ban quản lý khu công nghiệp VSIP
98%
Ban quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương
93%
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
98%
Sở Ngoại Vụ
96%
Sở Tài nguyên và Môi trường
95%
Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch
58%
Sở Kế Hoạch Đầu Tư
98%
Sở Xây Dựng
83%
Thị xã Thuận An
99%
Sở Khoa học và Công nghệ
96%
Sở Thông tin và Truyền thông
81%
Huyện Phú Giáo
93%
Sở Công Thương
58%
Huyện Dầu Tiếng
95%
Sở Nội Vụ
87%
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
84%
Sở Y Tế