TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ NĂM 2019
  Sở Giao Thông - Vận Tải
  Tháng 5
  Tiếp Nhận 7 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (0%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý II
  Tiếp Nhận 12 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (0%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 41 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (0%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Sở Tư Pháp
  Tháng 5
  Tiếp Nhận 630 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  161 (25%)
  Đúng Hạn
  161 (100%)
  Quý II
  Tiếp Nhận 1408 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  928 (65%)
  Đúng Hạn
  924 (99%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 3255 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  2759 (84%)
  Đúng Hạn
  2542 (92%)
  Sở Giáo Dục và Đào Tạo
  Tháng 5
  Tiếp Nhận 20 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  20 (100%)
  Đúng Hạn
  20 (100%)
  Quý II
  Tiếp Nhận 31 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  31 (100%)
  Đúng Hạn
  31 (100%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 84 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  84 (100%)
  Đúng Hạn
  83 (98%)
  Huyện Bàu Bàng
  Tháng 5
  Tiếp Nhận 320 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  139 (43%)
  Đúng Hạn
  137 (98%)
  Quý II
  Tiếp Nhận 580 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  263 (45%)
  Đúng Hạn
  248 (94%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 1354 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  651 (48%)
  Đúng Hạn
  616 (94%)
  Huyện Bắc Tân Uyên
  Tháng 5
  Tiếp Nhận 254 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  92 (36%)
  Đúng Hạn
  87 (94%)
  Quý II
  Tiếp Nhận 493 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  180 (36%)
  Đúng Hạn
  158 (87%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 1163 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  380 (32%)
  Đúng Hạn
  317 (83%)
  Thành phố Thủ Dầu Một
  Tháng 5
  Tiếp Nhận 6135 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  3531 (57%)
  Đúng Hạn
  3513 (99%)
  Quý II
  Tiếp Nhận 12981 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  9998 (77%)
  Đúng Hạn
  9739 (97%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 30269 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  26626 (87%)
  Đúng Hạn
  25701 (96%)
  Ban quản lý khu công nghiệp VSIP
  Tháng 5
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý II
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Sở Tài Chính
  Tháng 5
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý II
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  Tháng 5
  Tiếp Nhận 33 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  25 (75%)
  Đúng Hạn
  22 (88%)
  Quý II
  Tiếp Nhận 69 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  61 (88%)
  Đúng Hạn
  48 (78%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 150 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  141 (94%)
  Đúng Hạn
  122 (86%)
  Sở Y Tế
  Tháng 5
  Tiếp Nhận 228 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  46 (20%)
  Đúng Hạn
  41 (89%)
  Quý II
  Tiếp Nhận 488 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  233 (47%)
  Đúng Hạn
  223 (95%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 1086 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  826 (76%)
  Đúng Hạn
  721 (87%)
  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
  Tháng 5
  Tiếp Nhận 1125 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  827 (73%)
  Đúng Hạn
  810 (97%)
  Quý II
  Tiếp Nhận 2098 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1709 (81%)
  Đúng Hạn
  1653 (96%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 4418 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  3940 (89%)
  Đúng Hạn
  3776 (95%)
  Ban quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương
  Tháng 5
  Tiếp Nhận 465 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  308 (66%)
  Đúng Hạn
  308 (100%)
  Quý II
  Tiếp Nhận 1012 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  853 (84%)
  Đúng Hạn
  851 (99%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 2712 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  2551 (94%)
  Đúng Hạn
  2515 (98%)
  Thị xã Tân Uyên
  Tháng 5
  Tiếp Nhận 1670 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  294 (17%)
  Đúng Hạn
  277 (94%)
  Quý II
  Tiếp Nhận 3282 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  767 (23%)
  Đúng Hạn
  591 (77%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 7453 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  2077 (27%)
  Đúng Hạn
  1335 (64%)
  Thị xã Thuận An
  Tháng 5
  Tiếp Nhận 4936 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  2058 (41%)
  Đúng Hạn
  1707 (82%)
  Quý II
  Tiếp Nhận 10156 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  5301 (52%)
  Đúng Hạn
  4002 (75%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 22500 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  12999 (57%)
  Đúng Hạn
  9440 (72%)
  Huyện Phú Giáo
  Tháng 5
  Tiếp Nhận 1705 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  97 (5%)
  Đúng Hạn
  93 (95%)
  Quý II
  Tiếp Nhận 3564 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  322 (9%)
  Đúng Hạn
  277 (86%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 8134 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  2376 (29%)
  Đúng Hạn
  1951 (82%)
  Sở Công Thương
  Tháng 5
  Tiếp Nhận 66 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  50 (75%)
  Đúng Hạn
  50 (100%)
  Quý II
  Tiếp Nhận 143 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  126 (88%)
  Đúng Hạn
  126 (100%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 272 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  254 (93%)
  Đúng Hạn
  234 (92%)
  Sở Xây Dựng
  Tháng 5
  Tiếp Nhận 138 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  19 (13%)
  Đúng Hạn
  18 (94%)
  Quý II
  Tiếp Nhận 414 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  275 (66%)
  Đúng Hạn
  273 (99%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 946 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  806 (85%)
  Đúng Hạn
  792 (98%)
  Sở Khoa học và Công nghệ
  Tháng 5
  Tiếp Nhận 65 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  47 (72%)
  Đúng Hạn
  47 (100%)
  Quý II
  Tiếp Nhận 132 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  114 (86%)
  Đúng Hạn
  114 (100%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 344 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  326 (94%)
  Đúng Hạn
  326 (100%)
  Sở Thông tin và Truyền thông
  Tháng 5
  Tiếp Nhận 23 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  23 (100%)
  Đúng Hạn
  19 (82%)
  Quý II
  Tiếp Nhận 41 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  41 (100%)
  Đúng Hạn
  37 (90%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 108 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  108 (100%)
  Đúng Hạn
  104 (96%)
  Sở Kế Hoạch Đầu Tư
  Tháng 5
  Tiếp Nhận 125 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  21 (16%)
  Đúng Hạn
  21 (100%)
  Quý II
  Tiếp Nhận 670 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  218 (32%)
  Đúng Hạn
  172 (78%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 870 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  390 (44%)
  Đúng Hạn
  253 (64%)
  Sở Nội Vụ
  Tháng 5
  Tiếp Nhận 9 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  9 (100%)
  Đúng Hạn
  9 (100%)
  Quý II
  Tiếp Nhận 16 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  16 (100%)
  Đúng Hạn
  16 (100%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 33 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  33 (100%)
  Đúng Hạn
  33 (100%)
  Thị xã Bến Cát
  Tháng 5
  Tiếp Nhận 524 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  191 (36%)
  Đúng Hạn
  164 (85%)
  Quý II
  Tiếp Nhận 1157 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  664 (57%)
  Đúng Hạn
  380 (57%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 2191 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1425 (65%)
  Đúng Hạn
  714 (50%)
  Sở Ngoại Vụ
  Tháng 5
  Tiếp Nhận 19 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  7 (36%)
  Đúng Hạn
  7 (100%)
  Quý II
  Tiếp Nhận 29 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  17 (58%)
  Đúng Hạn
  17 (100%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 49 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  37 (75%)
  Đúng Hạn
  37 (100%)
  Sở Tài nguyên và Môi trường
  Tháng 5
  Tiếp Nhận 281 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  78 (27%)
  Đúng Hạn
  76 (97%)
  Quý II
  Tiếp Nhận 558 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  309 (55%)
  Đúng Hạn
  302 (97%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 1437 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1173 (81%)
  Đúng Hạn
  1128 (96%)
  Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch
  Tháng 5
  Tiếp Nhận 71 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  58 (81%)
  Đúng Hạn
  58 (100%)
  Quý II
  Tiếp Nhận 124 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  108 (87%)
  Đúng Hạn
  108 (100%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 288 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  270 (93%)
  Đúng Hạn
  259 (95%)
TỈ LỆ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ CỦA CÁC CƠ QUAN ĐẾN NGÀY 27/05/2019
100%
Sở Tài Chính
92%
Sở Tư Pháp
98%
Sở Giáo Dục và Đào Tạo
94%
Huyện Bàu Bàng
100%
Sở Giao Thông - Vận Tải
83%
Huyện Bắc Tân Uyên
98%
Ban quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương
100%
Ban quản lý khu công nghiệp VSIP
96%
Thành phố Thủ Dầu Một
86%
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
87%
Sở Y Tế
95%
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
100%
Sở Ngoại Vụ
96%
Sở Tài nguyên và Môi trường
95%
Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch
98%
Sở Xây Dựng
64%
Sở Kế Hoạch Đầu Tư
100%
Sở Khoa học và Công nghệ
96%
Sở Thông tin và Truyền thông
100%
Sở Nội Vụ
50%
Thị xã Bến Cát
82%
Huyện Phú Giáo
92%
Sở Công Thương
64%
Thị xã Tân Uyên
72%
Thị xã Thuận An