TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ NĂM 2019
  Huyện Bàu Bàng
  Tháng 4
  Tiếp Nhận 177 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  67 (37%)
  Đúng Hạn
  62 (92%)
  Quý II
  Tiếp Nhận 177 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  67 (37%)
  Đúng Hạn
  62 (92%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 952 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  454 (47%)
  Đúng Hạn
  429 (94%)
  Huyện Bắc Tân Uyên
  Tháng 4
  Tiếp Nhận 154 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  35 (22%)
  Đúng Hạn
  27 (77%)
  Quý II
  Tiếp Nhận 154 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  35 (22%)
  Đúng Hạn
  27 (77%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 824 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  230 (27%)
  Đúng Hạn
  184 (80%)
  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
  Tháng 4
  Tiếp Nhận 756 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  602 (79%)
  Đúng Hạn
  582 (96%)
  Quý II
  Tiếp Nhận 756 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  602 (79%)
  Đúng Hạn
  582 (96%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 3076 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  2833 (92%)
  Đúng Hạn
  2705 (95%)
  Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch
  Tháng 4
  Tiếp Nhận 40 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  34 (85%)
  Đúng Hạn
  34 (100%)
  Quý II
  Tiếp Nhận 40 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  34 (85%)
  Đúng Hạn
  34 (100%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 204 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  196 (96%)
  Đúng Hạn
  185 (94%)
  Sở Tư Pháp
  Tháng 4
  Tiếp Nhận 535 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  35 (6%)
  Đúng Hạn
  35 (100%)
  Quý II
  Tiếp Nhận 535 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  35 (6%)
  Đúng Hạn
  35 (100%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 2382 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1851 (77%)
  Đúng Hạn
  1653 (89%)
  Sở Kế Hoạch Đầu Tư
  Tháng 4
  Tiếp Nhận 411 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  138 (33%)
  Đúng Hạn
  138 (100%)
  Quý II
  Tiếp Nhận 411 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  138 (33%)
  Đúng Hạn
  138 (100%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 611 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  310 (50%)
  Đúng Hạn
  219 (70%)
  Sở Xây Dựng
  Tháng 4
  Tiếp Nhận 173 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  11 (6%)
  Đúng Hạn
  11 (100%)
  Quý II
  Tiếp Nhận 173 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  11 (6%)
  Đúng Hạn
  11 (100%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 705 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  483 (68%)
  Đúng Hạn
  478 (98%)
  Ban quản lý khu công nghiệp VSIP
  Tháng 4
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý II
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Sở Khoa học và Công nghệ
  Tháng 4
  Tiếp Nhận 49 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  41 (83%)
  Đúng Hạn
  41 (100%)
  Quý II
  Tiếp Nhận 49 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  41 (83%)
  Đúng Hạn
  41 (100%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 261 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  252 (96%)
  Đúng Hạn
  252 (100%)
  Sở Thông tin và Truyền thông
  Tháng 4
  Tiếp Nhận 9 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  5 (55%)
  Đúng Hạn
  5 (100%)
  Quý II
  Tiếp Nhận 9 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  5 (55%)
  Đúng Hạn
  5 (100%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 76 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  72 (94%)
  Đúng Hạn
  72 (100%)
  Huyện Dầu Tiếng
  Tháng 4
  Tiếp Nhận 653 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (0%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý II
  Tiếp Nhận 653 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (0%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Tiếp Nhận Hồ Sơ
  Giải Quyết
  (%)
  Đúng Hạn
  (%)
  Sở Nội Vụ
  Tháng 4
  Tiếp Nhận 4 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  4 (100%)
  Đúng Hạn
  4 (100%)
  Quý II
  Tiếp Nhận 4 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  4 (100%)
  Đúng Hạn
  4 (100%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 21 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  21 (100%)
  Đúng Hạn
  21 (100%)
  Thị xã Bến Cát
  Tháng 4
  Tiếp Nhận 419 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  125 (29%)
  Đúng Hạn
  99 (79%)
  Quý II
  Tiếp Nhận 419 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  125 (29%)
  Đúng Hạn
  99 (79%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 1455 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  748 (51%)
  Đúng Hạn
  429 (57%)
  Sở Tài Chính
  Tháng 4
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý II
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Sở Giao Thông - Vận Tải
  Tháng 4
  Tiếp Nhận 4 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (0%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý II
  Tiếp Nhận 4 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (0%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 33 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (0%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Thị xã Dĩ An
  Tháng 4
  Tiếp Nhận 2200 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  709 (32%)
  Đúng Hạn
  442 (62%)
  Quý II
  Tiếp Nhận 2200 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  709 (32%)
  Đúng Hạn
  442 (62%)
  Tiếp Nhận Hồ Sơ
  Giải Quyết
  (%)
  Đúng Hạn
  (%)
  Sở Giáo Dục và Đào Tạo
  Tháng 4
  Tiếp Nhận 8 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  7 (87%)
  Đúng Hạn
  7 (100%)
  Quý II
  Tiếp Nhận 8 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  7 (87%)
  Đúng Hạn
  7 (100%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 61 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  60 (98%)
  Đúng Hạn
  59 (98%)
  Thành phố Thủ Dầu Một
  Tháng 4
  Tiếp Nhận 4638 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  2365 (50%)
  Đúng Hạn
  2355 (99%)
  Quý II
  Tiếp Nhận 4638 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  2365 (50%)
  Đúng Hạn
  2355 (99%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 21926 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  18775 (85%)
  Đúng Hạn
  18177 (96%)
  Ban quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương
  Tháng 4
  Tiếp Nhận 369 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  230 (62%)
  Đúng Hạn
  229 (99%)
  Quý II
  Tiếp Nhận 369 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  230 (62%)
  Đúng Hạn
  229 (99%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 2069 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1923 (92%)
  Đúng Hạn
  1888 (98%)
  Sở Ngoại Vụ
  Tháng 4
  Tiếp Nhận 7 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1 (14%)
  Đúng Hạn
  1 (100%)
  Quý II
  Tiếp Nhận 7 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1 (14%)
  Đúng Hạn
  1 (100%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 27 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  21 (77%)
  Đúng Hạn
  21 (100%)
  Sở Tài nguyên và Môi trường
  Tháng 4
  Tiếp Nhận 182 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  40 (21%)
  Đúng Hạn
  40 (100%)
  Quý II
  Tiếp Nhận 182 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  40 (21%)
  Đúng Hạn
  40 (100%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 1061 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  837 (78%)
  Đúng Hạn
  804 (96%)
  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  Tháng 4
  Tiếp Nhận 22 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (0%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý II
  Tiếp Nhận 22 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (0%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 103 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  78 (75%)
  Đúng Hạn
  74 (94%)
  Sở Y Tế
  Tháng 4
  Tiếp Nhận 199 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  66 (33%)
  Đúng Hạn
  66 (100%)
  Quý II
  Tiếp Nhận 199 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  66 (33%)
  Đúng Hạn
  66 (100%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 797 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  654 (82%)
  Đúng Hạn
  562 (85%)
  Huyện Phú Giáo
  Tháng 4
  Tiếp Nhận 1261 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  116 (9%)
  Đúng Hạn
  103 (88%)
  Quý II
  Tiếp Nhận 1261 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  116 (9%)
  Đúng Hạn
  103 (88%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 5831 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  2162 (37%)
  Đúng Hạn
  1776 (82%)
  Sở Công Thương
  Tháng 4
  Tiếp Nhận 34 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  20 (58%)
  Đúng Hạn
  20 (100%)
  Quý II
  Tiếp Nhận 34 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  20 (58%)
  Đúng Hạn
  20 (100%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 163 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  147 (90%)
  Đúng Hạn
  127 (86%)
  Thị xã Tân Uyên
  Tháng 4
  Tiếp Nhận 1034 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  85 (8%)
  Đúng Hạn
  85 (100%)
  Quý II
  Tiếp Nhận 1034 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  85 (8%)
  Đúng Hạn
  85 (100%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 5205 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1037 (19%)
  Đúng Hạn
  825 (79%)
  Thị xã Thuận An
  Tháng 4
  Tiếp Nhận 3471 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1045 (30%)
  Đúng Hạn
  938 (89%)
  Quý II
  Tiếp Nhận 3471 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1045 (30%)
  Đúng Hạn
  938 (89%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 15815 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  8723 (55%)
  Đúng Hạn
  6376 (73%)
TỈ LỆ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ CỦA CÁC CƠ QUAN ĐẾN NGÀY 19/04/2019
100%
Sở Tài Chính
89%
Sở Tư Pháp
100%
Sở Giao Thông - Vận Tải
80%
Huyện Bắc Tân Uyên
95%
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
98%
Sở Xây Dựng
79%
Thị xã Tân Uyên
73%
Thị xã Thuận An
70%
Sở Kế Hoạch Đầu Tư
100%
Sở Ngoại Vụ
96%
Sở Tài nguyên và Môi trường
100%
Sở Khoa học và Công nghệ
100%
Sở Thông tin và Truyền thông
100%
Ban quản lý khu công nghiệp VSIP
94%
Huyện Bàu Bàng
82%
Huyện Phú Giáo
86%
Sở Công Thương
98%
Sở Giáo Dục và Đào Tạo
100%
Sở Nội Vụ
57%
Thị xã Bến Cát
98%
Ban quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương
96%
Thành phố Thủ Dầu Một
94%
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
85%
Sở Y Tế
94%
Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch