TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ NĂM 2018
  Sở Giao Thông - Vận Tải
  Tháng 1
  Tiếp Nhận 24 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (0%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 24 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (0%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 24 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (0%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Sở Kế Hoạch Đầu Tư
  Tháng 1
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Sở Khoa học và Công nghệ
  Tháng 1
  Tiếp Nhận 30 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  21 (70%)
  Đúng Hạn
  21 (100%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 30 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  21 (70%)
  Đúng Hạn
  21 (100%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 30 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  21 (70%)
  Đúng Hạn
  21 (100%)
  Sở Lao Động-TB & Xã Hội
  Tháng 1
  Tiếp Nhận 301 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  15 (4%)
  Đúng Hạn
  15 (100%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 301 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  15 (4%)
  Đúng Hạn
  15 (100%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 301 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  15 (4%)
  Đúng Hạn
  15 (100%)
  Sở Nội Vụ
  Tháng 1
  Tiếp Nhận 17 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1 (5%)
  Đúng Hạn
  1 (100%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 17 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1 (5%)
  Đúng Hạn
  1 (100%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 17 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1 (5%)
  Đúng Hạn
  1 (100%)
  Sở Nông Nghiệp & PTNT
  Tháng 1
  Tiếp Nhận 20 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1 (5%)
  Đúng Hạn
  1 (100%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 20 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1 (5%)
  Đúng Hạn
  1 (100%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 20 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1 (5%)
  Đúng Hạn
  1 (100%)
  Sở Ngoại Vụ
  Tháng 1
  Tiếp Nhận 11 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  2 (18%)
  Đúng Hạn
  2 (100%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 11 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  2 (18%)
  Đúng Hạn
  2 (100%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 11 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  2 (18%)
  Đúng Hạn
  2 (100%)
  Sở Tài Chính
  Tháng 1
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Ban quản lý khu công nghiệp VSIP
  Tháng 1
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Tháng 1
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Tháng 1
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Tháng 1
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Tháng 1
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Tháng 1
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Tháng 1
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Tháng 1
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Tháng 1
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Sở Thông tin và Truyền thông
  Tháng 1
  Tiếp Nhận 2 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1 (50%)
  Đúng Hạn
  1 (100%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 2 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1 (50%)
  Đúng Hạn
  1 (100%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 2 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1 (50%)
  Đúng Hạn
  1 (100%)
  Sở Văn Hoá Thể Thao và Du Lịch
  Tháng 1
  Tiếp Nhận 14 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  5 (35%)
  Đúng Hạn
  5 (100%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 14 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  5 (35%)
  Đúng Hạn
  5 (100%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 14 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  5 (35%)
  Đúng Hạn
  5 (100%)
  Sở Xây Dựng
  Tháng 1
  Tiếp Nhận 62 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  13 (20%)
  Đúng Hạn
  13 (100%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 62 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  13 (20%)
  Đúng Hạn
  13 (100%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 62 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  13 (20%)
  Đúng Hạn
  13 (100%)
  Sở Y Tế
  Tháng 1
  Tiếp Nhận 189 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (0%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 189 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (0%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 189 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (0%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Chi cục Kiểm lâm
  Tháng 1
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Tháng 1
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Chi cục Thủy lợi
  Tháng 1
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
  Tháng 1
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Sở Giáo Dục và Đào Tạo
  Tháng 1
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Sở Tài Nguyên và Môi Trường
  Tháng 1
  Tiếp Nhận 274 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  82 (29%)
  Đúng Hạn
  78 (95%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 274 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  82 (29%)
  Đúng Hạn
  78 (95%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 274 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  82 (29%)
  Đúng Hạn
  78 (95%)
  Sở Tư Pháp
  Tháng 1
  Tiếp Nhận 514 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  88 (17%)
  Đúng Hạn
  72 (81%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 514 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  88 (17%)
  Đúng Hạn
  72 (81%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 514 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  88 (17%)
  Đúng Hạn
  72 (81%)
  Tháng 1
  Tiếp Nhận 8888 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1885 (21%)
  Đúng Hạn
  1479 (78%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 8888 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1885 (21%)
  Đúng Hạn
  1479 (78%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 8888 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1885 (21%)
  Đúng Hạn
  1479 (78%)
  Sở Công Thương
  Tháng 1
  Tiếp Nhận 52 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  22 (42%)
  Đúng Hạn
  16 (72%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 52 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  22 (42%)
  Đúng Hạn
  16 (72%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 52 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  22 (42%)
  Đúng Hạn
  16 (72%)
  Ban quản lý các Khu công nghiệp
  Tháng 1
  Tiếp Nhận 51 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  3 (5%)
  Đúng Hạn
  2 (66%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 51 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  3 (5%)
  Đúng Hạn
  2 (66%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 51 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  3 (5%)
  Đúng Hạn
  2 (66%)
TỈ LỆ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ CỦA CÁC CƠ QUAN ĐẾN NGÀY 20/01/2018
100%
Sở Giao Thông - Vận Tải
100%
Sở Kế Hoạch Đầu Tư
100%
Sở Khoa học và Công nghệ
100%
Sở Lao Động-TB & Xã Hội
100%
Sở Nội Vụ
100%
Sở Nông Nghiệp & PTNT
100%
Sở Ngoại Vụ
100%
Sở Tài Chính
100%
Ban quản lý khu công nghiệp VSIP
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Sở Thông tin và Truyền thông
100%
Sở Văn Hoá Thể Thao và Du Lịch
100%
Sở Xây Dựng
100%
Sở Y Tế
100%
Chi cục Kiểm lâm
100%
100%
Chi cục Thủy lợi
100%
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
100%
Sở Giáo Dục và Đào Tạo
95%
Sở Tài Nguyên và Môi Trường
81%
Sở Tư Pháp
78%
72%
Sở Công Thương
66%
Ban quản lý các Khu công nghiệp