TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ NĂM 2019
  Sở Giao Thông - Vận Tải
  Tháng 6
  Tiếp Nhận 4 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (0%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý II
  Tiếp Nhận 17 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (0%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 46 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (0%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Sở Tư Pháp
  Tháng 6
  Tiếp Nhận 402 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  2 (0%)
  Đúng Hạn
  1 (50%)
  Quý II
  Tiếp Nhận 1999 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1543 (77%)
  Đúng Hạn
  1530 (99%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 3846 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  3374 (87%)
  Đúng Hạn
  3148 (93%)
  Huyện Bàu Bàng
  Tháng 6
  Tiếp Nhận 171 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  48 (28%)
  Đúng Hạn
  48 (100%)
  Quý II
  Tiếp Nhận 834 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  363 (43%)
  Đúng Hạn
  341 (93%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 1608 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  751 (46%)
  Đúng Hạn
  709 (94%)
  Ban quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương
  Tháng 6
  Tiếp Nhận 314 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  167 (53%)
  Đúng Hạn
  167 (100%)
  Quý II
  Tiếp Nhận 1460 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1293 (88%)
  Đúng Hạn
  1289 (99%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 3160 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  2991 (94%)
  Đúng Hạn
  2953 (98%)
  Sở Tài Chính
  Tháng 6
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý II
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Sở Ngoại Vụ
  Tháng 6
  Tiếp Nhận 9 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (0%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý II
  Tiếp Nhận 40 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  28 (70%)
  Đúng Hạn
  28 (100%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 60 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  48 (80%)
  Đúng Hạn
  48 (100%)
  Sở Tài nguyên và Môi trường
  Tháng 6
  Tiếp Nhận 150 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  17 (11%)
  Đúng Hạn
  17 (100%)
  Quý II
  Tiếp Nhận 783 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  525 (67%)
  Đúng Hạn
  510 (97%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 1662 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1398 (84%)
  Đúng Hạn
  1342 (95%)
  Thị xã Dĩ An
  Tháng 6
  Tiếp Nhận 1932 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  610 (31%)
  Đúng Hạn
  490 (80%)
  Quý II
  Tiếp Nhận 9532 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  3576 (37%)
  Đúng Hạn
  2171 (60%)
  Tiếp Nhận Hồ Sơ
  Giải Quyết
  (%)
  Đúng Hạn
  (%)
  Sở Kế Hoạch Đầu Tư
  Tháng 6
  Tiếp Nhận 10 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (0%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý II
  Tiếp Nhận 707 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  218 (30%)
  Đúng Hạn
  172 (78%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 907 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  390 (42%)
  Đúng Hạn
  253 (64%)
  Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch
  Tháng 6
  Tiếp Nhận 42 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  29 (69%)
  Đúng Hạn
  29 (100%)
  Quý II
  Tiếp Nhận 187 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  174 (93%)
  Đúng Hạn
  171 (98%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 351 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  338 (96%)
  Đúng Hạn
  322 (95%)
  Huyện Phú Giáo
  Tháng 6
  Tiếp Nhận 1079 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  55 (5%)
  Đúng Hạn
  48 (87%)
  Quý II
  Tiếp Nhận 5151 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  469 (9%)
  Đúng Hạn
  391 (83%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 9720 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  2523 (25%)
  Đúng Hạn
  2065 (81%)
  Sở Công Thương
  Tháng 6
  Tiếp Nhận 32 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  20 (62%)
  Đúng Hạn
  20 (100%)
  Quý II
  Tiếp Nhận 195 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  182 (93%)
  Đúng Hạn
  180 (98%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 324 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  310 (95%)
  Đúng Hạn
  288 (92%)
  Thị xã Tân Uyên
  Tháng 6
  Tiếp Nhận 1023 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  146 (14%)
  Đúng Hạn
  139 (95%)
  Tiếp Nhận Hồ Sơ
  Giải Quyết
  (%)
  Đúng Hạn
  (%)
  Tiếp Nhận Hồ Sơ
  Giải Quyết
  (%)
  Đúng Hạn
  (%)
  Thị xã Thuận An
  Tháng 6
  Tiếp Nhận 2828 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1227 (43%)
  Đúng Hạn
  1216 (99%)
  Quý II
  Tiếp Nhận 14174 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  11455 (80%)
  Đúng Hạn
  9781 (85%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 26518 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  23079 (87%)
  Đúng Hạn
  18836 (81%)
  Sở Giáo Dục và Đào Tạo
  Tháng 6
  Tiếp Nhận 19 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  19 (100%)
  Đúng Hạn
  19 (100%)
  Quý II
  Tiếp Nhận 52 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  52 (100%)
  Đúng Hạn
  51 (98%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 105 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  105 (100%)
  Đúng Hạn
  103 (98%)
  Sở Khoa học và Công nghệ
  Tháng 6
  Tiếp Nhận 37 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  35 (94%)
  Đúng Hạn
  34 (97%)
  Quý II
  Tiếp Nhận 192 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  190 (98%)
  Đúng Hạn
  189 (99%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 404 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  402 (99%)
  Đúng Hạn
  401 (99%)
  Sở Thông tin và Truyền thông
  Tháng 6
  Tiếp Nhận 13 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  7 (53%)
  Đúng Hạn
  7 (100%)
  Quý II
  Tiếp Nhận 56 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  50 (89%)
  Đúng Hạn
  46 (92%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 123 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  117 (95%)
  Đúng Hạn
  113 (96%)
  Huyện Bắc Tân Uyên
  Tháng 6
  Tiếp Nhận 192 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  38 (19%)
  Đúng Hạn
  38 (100%)
  Quý II
  Tiếp Nhận 749 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  324 (43%)
  Đúng Hạn
  236 (72%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 1419 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  780 (54%)
  Đúng Hạn
  604 (77%)
  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
  Tháng 6
  Tiếp Nhận 664 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  508 (76%)
  Đúng Hạn
  500 (98%)
  Quý II
  Tiếp Nhận 3183 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  2904 (91%)
  Đúng Hạn
  2733 (94%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 5503 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  5135 (93%)
  Đúng Hạn
  4856 (94%)
  Ban quản lý khu công nghiệp VSIP
  Tháng 6
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý II
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Thành phố Thủ Dầu Một
  Tháng 6
  Tiếp Nhận 3520 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1478 (41%)
  Đúng Hạn
  1474 (99%)
  Quý II
  Tiếp Nhận 18175 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  15047 (82%)
  Đúng Hạn
  14511 (96%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 35463 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  31694 (89%)
  Đúng Hạn
  30480 (96%)
  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  Tháng 6
  Tiếp Nhận 11 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (0%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý II
  Tiếp Nhận 84 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  67 (79%)
  Đúng Hạn
  53 (79%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 165 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  147 (89%)
  Đúng Hạn
  127 (86%)
  Sở Y Tế
  Tháng 6
  Tiếp Nhận 157 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  63 (40%)
  Đúng Hạn
  63 (100%)
  Quý II
  Tiếp Nhận 721 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  563 (78%)
  Đúng Hạn
  487 (86%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 1319 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1158 (87%)
  Đúng Hạn
  985 (85%)
  Sở Xây Dựng
  Tháng 6
  Tiếp Nhận 281 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1 (0%)
  Đúng Hạn
  1 (100%)
  Quý II
  Tiếp Nhận 739 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  397 (53%)
  Đúng Hạn
  392 (98%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 1271 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  928 (73%)
  Đúng Hạn
  911 (98%)
  Huyện Dầu Tiếng
  Tháng 6
  Tiếp Nhận 565 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  134 (23%)
  Đúng Hạn
  128 (95%)
  Quý II
  Tiếp Nhận 2961 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  246 (8%)
  Đúng Hạn
  158 (64%)
  Tiếp Nhận Hồ Sơ
  Giải Quyết
  (%)
  Đúng Hạn
  (%)
  Sở Nội Vụ
  Tháng 6
  Tiếp Nhận 3 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  2 (66%)
  Đúng Hạn
  2 (100%)
  Quý II
  Tiếp Nhận 20 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  19 (95%)
  Đúng Hạn
  19 (100%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 37 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  36 (97%)
  Đúng Hạn
  36 (100%)
  Thị xã Bến Cát
  Tháng 6
  Tiếp Nhận 354 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  51 (14%)
  Đúng Hạn
  50 (98%)
  Quý II
  Tiếp Nhận 1676 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1000 (59%)
  Đúng Hạn
  565 (56%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 2709 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1794 (66%)
  Đúng Hạn
  901 (50%)
TỈ LỆ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ CỦA CÁC CƠ QUAN ĐẾN NGÀY 18/06/2019
100%
Sở Tài Chính
98%
Sở Giáo Dục và Đào Tạo
100%
Sở Giao Thông - Vận Tải
93%
Sở Tư Pháp
94%
Huyện Bàu Bàng
77%
Huyện Bắc Tân Uyên
94%
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
86%
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
85%
Sở Y Tế
98%
Ban quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương
96%
Thành phố Thủ Dầu Một
100%
Sở Ngoại Vụ
95%
Sở Tài nguyên và Môi trường
64%
Sở Kế Hoạch Đầu Tư
99%
Sở Khoa học và Công nghệ
96%
Sở Thông tin và Truyền thông
81%
Huyện Phú Giáo
92%
Sở Công Thương
81%
Thị xã Thuận An
100%
Sở Nội Vụ
50%
Thị xã Bến Cát
95%
Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch
98%
Sở Xây Dựng
100%
Ban quản lý khu công nghiệp VSIP