GIỚI THIỆU DỊCH VỤ CÔNG
TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 
select
select
 
 
Đối tượng
select
Kết quả
select
Mức độ
select
Từ bất kỳ

Kết quả tìm kiếm: 33 thủ tục hành chính.
#Tên thủ tục hành chínhLĩnh vựcCơ quan thực hiệnHiệu lựcNộp hồ sơ qua mạng
Data pager
Trang đầu Trang trước
123
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 33 / 3 trang
1 Cấp mã số quan hệ ngân sách cho các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh...Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách2Sở Tài chính.
2 Cấp mã số quan hệ ngân sách cho dự án đầu tư xây dựng cơ bản..Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách2Sở Tài chính.
3 Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh..Giá, Quản lý công sản2 
4 Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh..Giá, Quản lý công sản5Sở Tài chính.
5 Hoàn trả hoặc khấu trù tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở XH..Giá, Quản lý công sản2Sở Tài chính.
6 Mua hóa đơn lẻ..Giá, Quản lý công sản5Sở Tài chính
7 Mua quyển hóa đơn..Giá, Quản lý công sản5Sở Tài chính
8 Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sử nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê..Giá, Quản lý công sản2Sở Tài chính
9 Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết..Giá, Quản lý công sản2Sở Tài chính
10 Quyết định bán tài sản công (đối với các tài sản thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh) cho người duy nhất theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP..Giá, Quản lý công sản2 
11 Quyết định bán tài sản công (đối với các tài sản thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh)..Giá, Quản lý công sản5 
12 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công (đối với các tài sản thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh) trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công..Giá, Quản lý công sản2Sở Tài chính
13 Quyết định điều chuyển tài sản công (đối với các tài sản thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh)..Giá, Quản lý công sản2Sở Tài chính
14 Quyết định giá thuộc thẩm quyền cấp tỉnh..Giá, Quản lý công sản2Sở Tài chính.
15 Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công (đối với các tài sản thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh)..Giá, Quản lý công sản2