Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Hoạt động khoa học công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ

Nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đúng hạn theo quy định của Sở KH&CN. Ngày chứng thực nhận hồ sơ là ngày ghi ở dấu của bưu điện (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc phiếu tiếp nhận hồ sơ của Sở Khoa học và Công nghệ (trường hợp nộp trực tiếp).

- Mở, kiểm tra và xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ: 10 ngày làm việc sau khi nhận được hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN. - Sở KH&CN tổ chức họp hội đồng tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KH&CN trong thời gian 20 ngày làm việc sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định. - Thẩm định kinh phí: 10 ngày làm việc sau khi nhận thuyết minh nhiệm vụ KH&CN được chỉnh sửa hoàn chỉnh theo góp ý của hội đồng tuyển chọn, giao trực tiếp. - Sở KH&CN thông báo công khai kết quả tuyển chọn, giao trực tiếp và đăng tải tối thiểu 60 ngày trên trang thông tin điện tử của Sở KH&CN trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhiệm vụ khoa học và công nghệ được phê duyệt.

Không: Không

Bước 1Thông báo tuyển chọn, xét giao trực tiếp . Sở KH&CN thông báo chi tiết về việc tuyển chọn nhiệm vụ trên trang thông tin điện tử của Sở KH&CN
- Thông báo việc xét giao trực tiếp được thực hiện bằng phương thức gửi văn bản đến các tổ chức được giao trực tiếp chuẩn bị hồ sơ.
Bước 2Nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, xét giao trực tiếp:
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển giao, xét giao trực tiếp theo đúng thủ tục và thời gian quy định tại bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở KH&CN Bình Dương (quầy số 41, tầng 1, Trung tâm Hành chính công, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).
- Trong thời hạn quy định nộp hồ sơ, tổ chức và cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn, xét giao trực tiếp có quyền rút hồ sơ đã nộp để thay bằng hồ sơ mới hoặc bổ sung hồ sơ đã nộp. Việc thay hồ sơ mới và bổ sung hồ sơ phải hoàn tất trước thời hạn nộp hồ sơ theo quy định; văn bản bổ sung là bộ phận cấu thành của hồ sơ.
Bước 3Mở hồ sơ : Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm mở hồ sơ tuyển chọn. Đại diện các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn được mời tham dự.
Bước 4Đánh giá hồ sơ tuyển chọn, xét giao trực tiếp:
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành lập các Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn tuyển chọn, xét giao trực tiếp cho các nhiệm vụ khoa học công nghệ để đánh giá hồ sơ.
Bước 5Thông báo kết quả tuyển chọn, xét giao trực tiếp:
- Phòng chức năng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm xử lý, tổng hợp kết quả tuyển chọn, xét giao trực tiếp.
- Kết quả tuyển chọn, xét giao trực tiếp được thông báo đến các tổ chức, cá nhân trúng tuyển và công bố trên trang tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ.
- Tổ chức, cá nhân trúng tuyển chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ có trách nhiệm chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển theo kết luận của Hội đồng trước khi thẩm định nội dung và kinh phí để Sở Khoa học và Công nghệ trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
Bước 6Thẩm định kinh phí: Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành lập tổ thẩm định kinh phí đối với nhiệm vụ KHCN đã được hoàn chỉnh theo ý kiến hội đồng tuyển chọn, xét giao trực tiếp.
Buước 7:Trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nhiệm vụ KH&CN: Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nhiệm vụ KH&CN.
STTTên hồ sơBiểu mẫu
1 Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
2 Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (Biểu B1-1-ĐON).   
3 Thuyết minh đề tài (Biểu B1-2a-TMĐTCN)   
4 Hoặc Thuyết minh đề tài (B1-2b-TMĐTXH)   
5 Hoặc thuyết minh dự án (Biểu B1-2c-TMDA)   
6 Hoặc thuyết minh đề án (Biểu B1-2d-TMĐA)   
7 Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ (Biểu B1-3-LLTC) và gửi kèm theo kết quả đánh giá hoạt động hàng năm của tổ chức khoa học và công nghệ (nếu có)   
8 Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân đăng ký thực hiện chính nhiệm vụ khoa học và công nghệ có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý nhân sự (Biểu B1-4-LLCN).   
9 Sơ yếu lý lịch khoa học của chuyên gia nước ngoài kèm theo giấy xác nhận về mức lương chuyên gia (trường hợp thuê chuyên gia nước ngoài).
10 Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức đăng ký phối hợp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (nếu có), (Biểu B1-5-PHNC).   
11 Văn bản chứng minh năng lực về nhân lực khoa học và công nghệ, trang thiết bị của đơn vị phối hợp và khả năng huy động vốn từ nguồn khác để thực hiện (trường hợp có đơn vị phối hợp, huy động vốn từ nguồn khác).
12 Đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định pháp luật phải có vốn đối ứng: Văn bản pháp lý cam kết và giải trình khả năng huy động vốn từ các nguồn ngoài ngân sách nhà nước (báo cáo tài chính của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong 02 năm gần nhất tính từ thời điểm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ; cam kết cho vay vốn hoặc bảo lãnh vay vốn của các tổ chức tín dụng; cam kết pháp lý và giấy tờ xác nhận về việc đóng góp vốn của tổ chức chủ trì và các tổ chức tham gia dự án).
13 Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
14 Hồ sơ đăng ký được đóng gói trong túi hồ sơ có niêm phong và bên ngoài ghi rõ: Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ (tên, mã số của chương trình - nếu có); Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì và tổ chức tham gia phối hợp thực hiện (chỉ ghi danh sách tổ chức đã có xác nhận tham gia phối hợp); Họ tên của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và danh sách cá nhân tham gia chính thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Danh mục tài liệu có trong hồ sơ. Hồ sơ trong túi niêm phong gồm: một (01) bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001 và một (01) bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang và được đóng gói trong túi hồ sơ có niêm phong.
STTNội dung
11. Các tổ chức khoa học và công nghệ có đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ, có chức năng hoạt động phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của nhiệm vụ khoa học và công nghệ có quyền tham gia đăng ký tuyển chọn hoặc được giao trực tiếp chủ trì thực hiện, trừ một trong các trường hợp sau đây:
2a) Đến thời điểm nộp hồ sơ chưa hoàn trả đầy đủ kinh phí thu hồi theo hợp đồng thực hiện các dự án trước đây;
3b) Nộp hồ sơ đánh giá nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh khác chậm so với thời hạn kết thúc hợp đồng nghiên cứu trên 30 ngày mà không có ý kiến chấp thuận của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ sẽ không được tham gia tuyển chọn, xét giao trực tiếp trong thời hạn một (01) năm kể từ ngày kết thúc hợp đồng.
4c) Tổ chức chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sai phạm dẫn đến bị đình chỉ thực hiện nhiệm vụ hoặc sau khi kết thúc mà không triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ vào sản xuất, đời sống theo hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và yêu cầu của bên đặt hàng, không được tham gia đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp trong thời gian ba (03) năm, tính từ thời điểm có kết luận của cơ quan có thẩm quyền.
5d) Không thực hiện nghĩa vụ đăng ký, nộp lưu giữ các kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước; không báo cáo ứng dụng kết quả của nhiệm vụ theo quy định sẽ không được đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp trong thời gian hai (02) năm.
62. Đối với cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ phải đáp ứng đồng thời các yêu cầu:
7a) Có trình độ đại học trở lên;
8b) Có chuyên môn hoặc vị trí công tác phù hợp và đang hoạt động trong cùng lĩnh vực khoa học với nhiệm vụ trong năm (05) năm gần đây, tính đến thời điểm nộp hồ sơ;
9c) Là người chủ trì hoặc tham gia chính xây dựng thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ;
10d) Có đủ khả năng trực tiếp tổ chức thực hiện và bảo đảm đủ thời gian để chủ trì thực hiện công việc nghiên cứu của nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
113. Cá nhân thuộc một trong các trường hợp sau đây không đủ điều kiện tham gia đăng ký tuyển chọn, xét giao trực tiếp làm chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ:
12a) Đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ vẫn đang làm chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (bao gồm: đề tài, dự án thuộc chương trình khoa học và công nghệ cấp tỉnh; đề án khoa học cấp tỉnh; đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm cấp tỉnh; dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh; đề tài, dự án khoa học và công nghệ theo nghị định thư; đề tài, dự án do các quỹ về khoa học và công nghệ tài trợ hoặc đề tài, dự án thực hiện bằng hình thức vay vốn hoặc được bảo lãnh vay vốn từ các quỹ của nhà nước);
13b) Cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ nộp hồ sơ đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh chậm theo quy định hiện hành từ 30 ngày đến 6 tháng mà không có ý kiến chấp thuận của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ sẽ không được tham gia đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp trong thời gian hai (02) năm;
14c) Cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ được đánh giá nghiệm thu ở mức “không đạt” mà không được Sở Khoa học và Công nghệ gia hạn thời gian thực hiện để hoàn chỉnh kết quả hoặc được gia hạn nhưng hết thời hạn cho phép vẫn chưa hoàn thành kết quả sẽ không được tham gia đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp trong thời hạn ba (03) năm kể từ thời điểm có kết luận của hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh;
15d) Cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp có sai phạm dẫn đến bị đình chỉ thực hiện và truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ không được tham gia đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp trong thời hạn năm (05) năm kể từ ngày có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
 
Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13
Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ
Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 04/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Quyêt định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 12/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Sở Khoa học và Công nghệ

Không

Sở Khoa học và Công nghệ

Không

Nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đúng hạn theo quy định của Sở KH&CN. Ngày chứng thực nhận hồ sơ là ngày ghi ở dấu của bưu điện (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc phiếu tiếp nhận hồ sơ của Sở Khoa học và Công nghệ (trường hợp nộp trực tiếp).

Tất cả đối tượng

Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
#Tên thủ tục hành chínhLĩnh vựcCơ quan thực hiệnNộp hồ sơ qua mạng
Data pager
Trang đầu Trang trước
1
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 0 / 1 trang
Không có dữ liệu !
* Nếu Ông/Bà có đóng góp ý kiến với thủ tục hành chính trên vui lòng bấm Vào đây để chúng tôi có thể nâng cao hiệu quả hơn.