Cấp lại Giấy phép lao động cho người nước ngoài trường hợp Giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày..
Việc làm (BQL)

BQL KCN Bình Dương

- Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương/Ban Quản lý khu công nghiệp Việt Nam - Singapore. - Qua dịch vụ công trực tuyến. - Qua dịch vụ bưu chính công ích.

03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Lệ phí: 450.000 đồng.

Bước 1:Người đại diện theo Ủy quyền của tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ và lựa chọn cách thức nộp hồ sơ sau: - Cách 1: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương, Quầy số 25, 26; Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP), Quầy số 29, tầng 1, Tháp A, Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Dương, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương để được hướng dẫn thủ tục và lấy mẫu tờ khai ghi đầy đủ thông tin theo yêu cầu. Nếu hồ sơ hợp lệ (đủ về thành phần hồ sơ và tính pháp lý) cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn cho người nộp hồ sơ; nếu hồ sơ chưa hợp lệ sẽ được hướng dẫn bằng văn bản để bổ sung hồ sơ. Trường hợp trả lại hồ sơ không giải quyết có văn bản nêu rõ lý do không giải quyết hoặc lý do cần bổ sung do người có thẩm quyền ký. - Cách 2: Truy cập vào trang tin điện tử: http://dichvucong.binhduong.gov.vn để nộp hồ sơ trực tuyến. Nếu hồ sơ đầy đủ đúng yêu cầu, hệ thống sẽ thông báo tiếp nhận hồ sơ qua hộp thư điện tử cho người nộp hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ đúng yêu cầu, hệ thống sẽ thông báo lỗi. - Cách 3: Truy cập vào trang dịch vụ công của Cục việc làm- Bộ Lao động thương binh xã hội: dvc.vieclam.gov.vn để nộp trực tuyến Nếu hồ sơ đầy đủ đúng yêu cầu, hệ thống sẽ thông báo tiếp nhận hồ sơ qua hộp thư điện tử cho người nộp hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ đúng yêu cầu, hệ thống sẽ thông báo lỗi.
Bước 2:Đến ngày hẹn tổ chức/ cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để nhận lại kết quả. Nếu nộp hồ sơ trực tuyến, mang bản gốc để đối chiếu, nộp lại.
STTTên hồ sơBiểu mẫu
1 Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (bản chính, Mẫu số 7 theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH)   
2 Hai (02) ảnh màu (kích thước 4cm x 6cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.
3 Giấy phép lao động đã được cấp (trừ trường hợp bị mất) còn thời hạn ít nhất 05 ngày, nhưng không quá 45 ngày, trước ngày giấy phép lao động đã được cấp hết hạn (bản chính).
4 Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế (bản chụp kèm theo bản gốc để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực).
5 Đối với một số hình thức cấp giấy phép lao động cần bổ sung giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài (bản chụp kèm theo bản gốc để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực):
- Hình thức Di chuyển nội bộ doanh nghiệp: Văn bản của phía nước ngoài cử người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
- Hình thức Thực hiện các loại hợp đồng hoặc thỏa thuận về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, dạy nghề và y tế: Hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài, trong đó phải có thỏa thuận về việc người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
- Hình thức Nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng: Hợp đồng cung cấp dịch vụ ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài hoặc văn bản chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục đàm phán cung cấp dịch vụ tại Việt Nam;
- Hình thức Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại: Văn bản của một nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để thành lập hiện diện thương mại của nhà cung cấp dịch vụ đó
- Hình thức Làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam: Giấy chứng nhận tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;
- Hình thức Nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật mà tham gia vào hoạt động của doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam: Văn bản chứng minh người lao động nước ngoài được tham gia vào hoạt động của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam bao gồm một trong các giấy tờ sau:
+ Hợp đồng lao động;
+ Văn bản xác nhận của người sử dụng lao động;
+ Quyết định tuyển dụng người lao động nước ngoài;
+ Giấy chứng nhận nộp thuế hoặc bảo hiểm của người lao động nước ngoài.
Lưu ý: Các giấy tờ quy định tại Điểm này là 01 bản chụp kèm theo bản gốc để đối chiếu hoặc 01 bản sao có chứng thực, nếu của nước ngoài thì miễn hợp pháp hóa lãnh sự nhưng phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.
STTNội dung
1Người lao động nước ngoài có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật
2Người lao động nước ngoài có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc
3Người lao động nước ngoài là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.
4Người lao động nước ngoài không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài
5Được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài.
6Trước ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày, trước ngày giấy phép lao động hết hạn, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương/ Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam –Singapore.
7Lưu ý: Đối với trường hợp cấp lại giấy phép lao động theo hình thức hợp đồng lao động sau khi người lao động nước ngoài được cấp lại giấy phép lao động, người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam trước ngày dự kiến tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động. Nội dung hợp đồng lao động không được trái với nội dung ghi trong giấy phép lao động đã được cấp lại. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ký kết hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải gửi bản sao hợp đồng lao động đã ký kết và bản sao giấy phép lao động đã được cấp lại đến Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương/ Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam –Singapore.
 
Nghị định số 11/2016/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
Thông tư số  23/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/8/2017 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử
Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016, của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương.

Ban Quản lý các Khu các Bình Dương/Ban Quản lý KCN Việt Nam -Singapore.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương


- Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương/Ban Quản lý khu công nghiệp Việt Nam - Singapore. - Qua dịch vụ công trực tuyến. - Qua dịch vụ bưu chính công ích.

Tất cả đối tượng

Giấy phép
#Tên thủ tục hành chínhLĩnh vựcCơ quan thực hiệnNộp hồ sơ qua mạng
Data pager
Trang đầu Trang trước
1
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 0 / 1 trang
Không có dữ liệu !
* Nếu Ông/Bà có đóng góp ý kiến với thủ tục hành chính trên vui lòng bấm Vào đây để chúng tôi có thể nâng cao hiệu quả hơn.