TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ NĂM 2017
  Sở Kế Hoạch Đầu Tư
  Tháng 5
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý II
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Sở Khoa học và Công nghệ
  Tháng 5
  Tiếp Nhận 102 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  54 (52%)
  Đúng Hạn
  54 (100%)
  Quý II
  Tiếp Nhận 208 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  156 (75%)
  Đúng Hạn
  156 (100%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 518 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  466 (89%)
  Đúng Hạn
  450 (96%)
  Ban quản lý các Khu công nghiệp
  Tháng 5
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý II
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Sở Tài Chính
  Tháng 5
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý II
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Sở Thông tin và Truyền thông
  Tháng 5
  Tiếp Nhận 13 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  13 (100%)
  Đúng Hạn
  13 (100%)
  Quý II
  Tiếp Nhận 31 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  31 (100%)
  Đúng Hạn
  31 (100%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 82 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  81 (98%)
  Đúng Hạn
  81 (100%)
  Sở Xây Dựng
  Tháng 5
  Tiếp Nhận 65 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  26 (40%)
  Đúng Hạn
  26 (100%)
  Quý II
  Tiếp Nhận 111 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  64 (57%)
  Đúng Hạn
  62 (96%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 273 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  197 (72%)
  Đúng Hạn
  188 (95%)
  Ban quản lý khu công nghiệp VSIP
  Tháng 5
  Tiếp Nhận 426 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  382 (89%)
  Đúng Hạn
  382 (100%)
  Quý II
  Tiếp Nhận 918 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  874 (95%)
  Đúng Hạn
  872 (99%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 2389 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  2345 (98%)
  Đúng Hạn
  2343 (99%)
  Sở Tư Pháp
  Tháng 5
  Tiếp Nhận 426 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  231 (54%)
  Đúng Hạn
  231 (100%)
  Quý II
  Tiếp Nhận 894 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  682 (76%)
  Đúng Hạn
  677 (99%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 2029 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1804 (88%)
  Đúng Hạn
  1749 (96%)
  Sở Văn Hoá Thể Thao và Du Lịch
  Tháng 5
  Tiếp Nhận 79 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  67 (84%)
  Đúng Hạn
  67 (100%)
  Quý II
  Tiếp Nhận 154 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  142 (92%)
  Đúng Hạn
  142 (100%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 295 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  283 (95%)
  Đúng Hạn
  281 (99%)
  Sở Giáo Dục và Đào Tạo
  Tháng 5
  Tiếp Nhận 12 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  12 (100%)
  Đúng Hạn
  12 (100%)
  Quý II
  Tiếp Nhận 40 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  40 (100%)
  Đúng Hạn
  40 (100%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 96 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  96 (100%)
  Đúng Hạn
  96 (100%)
  Sở Nông Nghiệp & PTNT
  Tháng 5
  Tiếp Nhận 26 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  10 (38%)
  Đúng Hạn
  10 (100%)
  Quý II
  Tiếp Nhận 52 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  36 (69%)
  Đúng Hạn
  34 (94%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 112 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  96 (85%)
  Đúng Hạn
  92 (95%)
  Sở Ngoại Vụ
  Tháng 5
  Tiếp Nhận 148 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  143 (96%)
  Đúng Hạn
  143 (100%)
  Quý II
  Tiếp Nhận 273 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  268 (98%)
  Đúng Hạn
  266 (99%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 644 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  639 (99%)
  Đúng Hạn
  637 (99%)
  Sở Y Tế
  Tháng 5
  Tiếp Nhận 354 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  126 (35%)
  Đúng Hạn
  123 (97%)
  Quý II
  Tiếp Nhận 768 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  531 (69%)
  Đúng Hạn
  505 (95%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 1729 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1492 (86%)
  Đúng Hạn
  1432 (95%)
  Sở Tài Nguyên và Môi Trường
  Tháng 5
  Tiếp Nhận 324 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  98 (30%)
  Đúng Hạn
  91 (92%)
  Quý II
  Tiếp Nhận 704 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  420 (59%)
  Đúng Hạn
  373 (88%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 1535 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1203 (78%)
  Đúng Hạn
  1022 (84%)
  Sở Công Thương
  Tháng 5
  Tiếp Nhận 105 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  76 (72%)
  Đúng Hạn
  69 (90%)
  Quý II
  Tiếp Nhận 192 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  161 (83%)
  Đúng Hạn
  142 (88%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 405 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  373 (92%)
  Đúng Hạn
  320 (85%)
  Sở Lao Động-TB & Xã Hội
  Tháng 5
  Tiếp Nhận 543 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  396 (72%)
  Đúng Hạn
  335 (84%)
  Quý II
  Tiếp Nhận 1067 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  919 (86%)
  Đúng Hạn
  791 (86%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 2349 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  2199 (93%)
  Đúng Hạn
  1954 (88%)
  Sở Nội Vụ
  Tháng 5
  Tiếp Nhận 48 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  46 (95%)
  Đúng Hạn
  39 (84%)
  Quý II
  Tiếp Nhận 124 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  122 (98%)
  Đúng Hạn
  115 (94%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 295 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  292 (98%)
  Đúng Hạn
  281 (96%)
  Sở Giao Thông - Vận Tải
  Tháng 5
  Tiếp Nhận 54 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  53 (98%)
  Đúng Hạn
  35 (66%)
  Quý II
  Tiếp Nhận 389 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  386 (99%)
  Đúng Hạn
  339 (87%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 1982 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1978 (99%)
  Đúng Hạn
  1846 (93%)
TỈ LỆ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ CỦA CÁC CƠ QUAN ĐẾN NGÀY 27/05/2017
100%
Sở Kế Hoạch Đầu Tư
100%
Ban quản lý các Khu công nghiệp
100%
Sở Tài Chính
100%
Sở Giáo Dục và Đào Tạo
100%
Sở Thông tin và Truyền thông
99%
Ban quản lý khu công nghiệp VSIP
99%
Sở Văn Hoá Thể Thao và Du Lịch
99%
Sở Ngoại Vụ
96%
Sở Tư Pháp
96%
Sở Khoa học và Công nghệ
96%
Sở Nội Vụ
95%
Sở Nông Nghiệp & PTNT
95%
Sở Y Tế
95%
Sở Xây Dựng
93%
Sở Giao Thông - Vận Tải
88%
Sở Lao Động-TB & Xã Hội
85%
Sở Công Thương
84%
Sở Tài Nguyên và Môi Trường