TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ NĂM 2019
  Sở Tài Chính
  Tháng 10
  Tiếp Nhận 4 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  4 (100%)
  Đúng Hạn
  4 (100%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 4 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  4 (100%)
  Đúng Hạn
  4 (100%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 4 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  4 (100%)
  Đúng Hạn
  4 (100%)
  Sở Giao Thông - Vận Tải
  Tháng 10
  Tiếp Nhận 8 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (0%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 8 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (0%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 68 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (0%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Huyện Bàu Bàng
  Tháng 10
  Tiếp Nhận 202 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  70 (34%)
  Đúng Hạn
  65 (92%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 202 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  70 (34%)
  Đúng Hạn
  65 (92%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 3063 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1538 (50%)
  Đúng Hạn
  1395 (90%)
  Thị xã Dĩ An
  Tháng 10
  Tiếp Nhận 2253 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  654 (29%)
  Đúng Hạn
  475 (72%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 2253 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  654 (29%)
  Đúng Hạn
  475 (72%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 30856 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  12673 (41%)
  Đúng Hạn
  6666 (52%)
  Huyện Bắc Tân Uyên
  Tháng 10
  Tiếp Nhận 256 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  62 (24%)
  Đúng Hạn
  62 (100%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 256 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  62 (24%)
  Đúng Hạn
  62 (100%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 2703 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1829 (67%)
  Đúng Hạn
  1312 (71%)
  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  Tháng 10
  Tiếp Nhận 6 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  3 (50%)
  Đúng Hạn
  2 (66%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 6 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  3 (50%)
  Đúng Hạn
  2 (66%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 364 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  359 (98%)
  Đúng Hạn
  322 (89%)
  Sở Y Tế
  Tháng 10
  Tiếp Nhận 205 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  140 (68%)
  Đúng Hạn
  140 (100%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 205 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  140 (68%)
  Đúng Hạn
  140 (100%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 2639 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  2482 (94%)
  Đúng Hạn
  1926 (77%)
  Ban quản lý khu công nghiệp VSIP
  Tháng 10
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
  Tháng 10
  Tiếp Nhận 757 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  631 (83%)
  Đúng Hạn
  615 (97%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 757 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  631 (83%)
  Đúng Hạn
  615 (97%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 11187 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  10879 (97%)
  Đúng Hạn
  10142 (93%)
  Ban quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương
  Tháng 10
  Tiếp Nhận 398 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  259 (65%)
  Đúng Hạn
  259 (100%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 398 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  259 (65%)
  Đúng Hạn
  259 (100%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 5562 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  5410 (97%)
  Đúng Hạn
  5363 (99%)
  Sở Kế Hoạch Đầu Tư
  Tháng 10
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 909 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  455 (50%)
  Đúng Hạn
  265 (58%)
  Sở Khoa học và Công nghệ
  Tháng 10
  Tiếp Nhận 21 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  16 (76%)
  Đúng Hạn
  16 (100%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 21 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  16 (76%)
  Đúng Hạn
  16 (100%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 669 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  664 (99%)
  Đúng Hạn
  662 (99%)
  Sở Thông tin và Truyền thông
  Tháng 10
  Tiếp Nhận 7 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  4 (57%)
  Đúng Hạn
  4 (100%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 7 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  4 (57%)
  Đúng Hạn
  4 (100%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 169 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  165 (97%)
  Đúng Hạn
  158 (95%)
  Sở Ngoại Vụ
  Tháng 10
  Tiếp Nhận 9 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  3 (33%)
  Đúng Hạn
  3 (100%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 9 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  3 (33%)
  Đúng Hạn
  3 (100%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 113 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  105 (92%)
  Đúng Hạn
  103 (98%)
  Sở Tài nguyên và Môi trường
  Tháng 10
  Tiếp Nhận 282 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  97 (34%)
  Đúng Hạn
  97 (100%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 282 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  97 (34%)
  Đúng Hạn
  97 (100%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 3244 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  2968 (91%)
  Đúng Hạn
  2834 (95%)
  Thị xã Tân Uyên
  Tháng 10
  Tiếp Nhận 1636 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  253 (15%)
  Đúng Hạn
  236 (93%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 1636 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  253 (15%)
  Đúng Hạn
  236 (93%)
  Tiếp Nhận Hồ Sơ
  Giải Quyết
  (%)
  Đúng Hạn
  (%)
  Thị xã Thuận An
  Tháng 10
  Tiếp Nhận 3466 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1672 (48%)
  Đúng Hạn
  1370 (81%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 3466 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1672 (48%)
  Đúng Hạn
  1370 (81%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 50675 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  45908 (90%)
  Đúng Hạn
  38198 (83%)
  Thành phố Thủ Dầu Một
  Tháng 10
  Tiếp Nhận 4608 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  2386 (51%)
  Đúng Hạn
  2367 (99%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 4608 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  2386 (51%)
  Đúng Hạn
  2367 (99%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 64267 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  59704 (92%)
  Đúng Hạn
  56548 (94%)
  Huyện Phú Giáo
  Tháng 10
  Tiếp Nhận 1633 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  74 (4%)
  Đúng Hạn
  67 (90%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 1633 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  74 (4%)
  Đúng Hạn
  67 (90%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 19451 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  3382 (17%)
  Đúng Hạn
  2824 (83%)
  Sở Công Thương
  Tháng 10
  Tiếp Nhận 54 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  33 (61%)
  Đúng Hạn
  32 (96%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 54 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  33 (61%)
  Đúng Hạn
  32 (96%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 692 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  658 (95%)
  Đúng Hạn
  560 (85%)
  Huyện Dầu Tiếng
  Tháng 10
  Tiếp Nhận 795 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  78 (9%)
  Đúng Hạn
  72 (92%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 795 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  78 (9%)
  Đúng Hạn
  72 (92%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 10230 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1221 (11%)
  Đúng Hạn
  755 (61%)
  Sở Nội Vụ
  Tháng 10
  Tiếp Nhận 7 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  7 (100%)
  Đúng Hạn
  7 (100%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 7 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  7 (100%)
  Đúng Hạn
  7 (100%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 82 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  82 (100%)
  Đúng Hạn
  78 (95%)
  Thị xã Bến Cát
  Tháng 10
  Tiếp Nhận 625 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  15 (2%)
  Đúng Hạn
  14 (93%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 625 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  15 (2%)
  Đúng Hạn
  14 (93%)
  Tiếp Nhận Hồ Sơ
  Giải Quyết
  (%)
  Đúng Hạn
  (%)
  Sở Giáo Dục và Đào Tạo
  Tháng 10
  Tiếp Nhận 18 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  18 (100%)
  Đúng Hạn
  16 (88%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 18 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  18 (100%)
  Đúng Hạn
  16 (88%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 354 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  354 (100%)
  Đúng Hạn
  319 (90%)
  Sở Xây Dựng
  Tháng 10
  Tiếp Nhận 133 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  29 (21%)
  Đúng Hạn
  29 (100%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 133 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  29 (21%)
  Đúng Hạn
  29 (100%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 2786 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  2611 (93%)
  Đúng Hạn
  2564 (98%)
  Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch
  Tháng 10
  Tiếp Nhận 61 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  41 (67%)
  Đúng Hạn
  41 (100%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 61 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  41 (67%)
  Đúng Hạn
  41 (100%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 711 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  690 (97%)
  Đúng Hạn
  672 (97%)
  Sở Tư Pháp
  Tháng 10
  Tiếp Nhận 450 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  115 (25%)
  Đúng Hạn
  115 (100%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 450 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  115 (25%)
  Đúng Hạn
  115 (100%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 6905 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  6555 (94%)
  Đúng Hạn
  6223 (94%)
TỈ LỆ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ CỦA CÁC CƠ QUAN ĐẾN NGÀY 19/10/2019
100%
Sở Tài Chính
94%
Sở Tư Pháp
90%
Huyện Bàu Bàng
100%
Ban quản lý khu công nghiệp VSIP
94%
Thành phố Thủ Dầu Một
52%
Thị xã Dĩ An
71%
Huyện Bắc Tân Uyên
99%
Ban quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương
93%
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
58%
Sở Kế Hoạch Đầu Tư
98%
Sở Xây Dựng
89%
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
77%
Sở Y Tế
83%
Huyện Phú Giáo
85%
Sở Công Thương
98%
Sở Ngoại Vụ
95%
Sở Tài nguyên và Môi trường
90%
Sở Giáo Dục và Đào Tạo
83%
Thị xã Thuận An
61%
Huyện Dầu Tiếng
95%
Sở Nội Vụ
99%
Sở Khoa học và Công nghệ
95%
Sở Thông tin và Truyền thông
100%
Sở Giao Thông - Vận Tải
97%
Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch