TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ NĂM 2018
  Sở Tài Chính
  Tháng 7
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Sở Giao Thông - Vận Tải
  Tháng 7
  Tiếp Nhận 17 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (0%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 17 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (0%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Tiếp Nhận Hồ Sơ
  Giải Quyết
  (%)
  Đúng Hạn
  (%)
  Ban quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương
  Tháng 7
  Tiếp Nhận 264 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  138 (52%)
  Đúng Hạn
  137 (99%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 264 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  138 (52%)
  Đúng Hạn
  137 (99%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 1574 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1423 (90%)
  Đúng Hạn
  1331 (93%)
  Sở Giáo Dục và Đào Tạo
  Tháng 7
  Tiếp Nhận 69 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  48 (69%)
  Đúng Hạn
  48 (100%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 69 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  48 (69%)
  Đúng Hạn
  48 (100%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 286 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  265 (92%)
  Đúng Hạn
  262 (98%)
  Thành phố Thủ Dầu Một
  Tháng 7
  Tiếp Nhận 5638 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  3289 (58%)
  Đúng Hạn
  3256 (98%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 5638 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  3289 (58%)
  Đúng Hạn
  3256 (98%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 60767 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  56589 (93%)
  Đúng Hạn
  52186 (92%)
  Sở Nội Vụ
  Tháng 7
  Tiếp Nhận 3 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  3 (100%)
  Đúng Hạn
  3 (100%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 3 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  3 (100%)
  Đúng Hạn
  3 (100%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 86 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  85 (98%)
  Đúng Hạn
  82 (96%)
  Sở Công Thương
  Tháng 7
  Tiếp Nhận 163 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  138 (84%)
  Đúng Hạn
  138 (100%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 163 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  138 (84%)
  Đúng Hạn
  138 (100%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 2534 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  2474 (97%)
  Đúng Hạn
  2350 (94%)
  Sở Xây Dựng
  Tháng 7
  Tiếp Nhận 155 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  24 (15%)
  Đúng Hạn
  23 (95%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 155 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  24 (15%)
  Đúng Hạn
  23 (95%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 1194 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  888 (74%)
  Đúng Hạn
  799 (89%)
  Sở Kế Hoạch Đầu Tư
  Tháng 7
  Tiếp Nhận 192 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  157 (81%)
  Đúng Hạn
  118 (75%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 192 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  157 (81%)
  Đúng Hạn
  118 (75%)
  Tiếp Nhận Hồ Sơ
  Giải Quyết
  (%)
  Đúng Hạn
  (%)
  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  Tháng 7
  Tiếp Nhận 18 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  5 (27%)
  Đúng Hạn
  5 (100%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 18 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  5 (27%)
  Đúng Hạn
  5 (100%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 165 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  138 (83%)
  Đúng Hạn
  121 (87%)
  Sở Y Tế
  Tháng 7
  Tiếp Nhận 154 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  33 (21%)
  Đúng Hạn
  33 (100%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 154 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  33 (21%)
  Đúng Hạn
  33 (100%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 1304 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1128 (86%)
  Đúng Hạn
  695 (61%)
  Thị xã Tân Uyên
  Tháng 7
  Tiếp Nhận 30 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  4 (13%)
  Đúng Hạn
  4 (100%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 30 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  4 (13%)
  Đúng Hạn
  4 (100%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 42 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  9 (21%)
  Đúng Hạn
  9 (100%)
  Thị xã Thuận An
  Tháng 7
  Tiếp Nhận 4789 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  2480 (51%)
  Đúng Hạn
  2289 (92%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 4789 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  2480 (51%)
  Đúng Hạn
  2289 (92%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 44669 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  29449 (65%)
  Đúng Hạn
  18414 (62%)
  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
  Tháng 7
  Tiếp Nhận 302 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  261 (86%)
  Đúng Hạn
  253 (96%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 302 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  261 (86%)
  Đúng Hạn
  253 (96%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 3940 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  3883 (98%)
  Đúng Hạn
  3354 (86%)
  Sở Ngoại Vụ
  Tháng 7
  Tiếp Nhận 7 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (0%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 7 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (0%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 1046 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1039 (99%)
  Đúng Hạn
  1034 (99%)
  Sở Tài nguyên và Môi trường
  Tháng 7
  Tiếp Nhận 296 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  111 (37%)
  Đúng Hạn
  111 (100%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 296 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  111 (37%)
  Đúng Hạn
  111 (100%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 2507 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  2277 (90%)
  Đúng Hạn
  2195 (96%)
  Sở Khoa học và Công nghệ
  Tháng 7
  Tiếp Nhận 53 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  47 (88%)
  Đúng Hạn
  47 (100%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 53 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  47 (88%)
  Đúng Hạn
  47 (100%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 806 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  798 (99%)
  Đúng Hạn
  795 (99%)
  Sở Thông tin và Truyền thông
  Tháng 7
  Tiếp Nhận 17 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  17 (100%)
  Đúng Hạn
  17 (100%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 17 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  17 (100%)
  Đúng Hạn
  17 (100%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 122 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  122 (100%)
  Đúng Hạn
  122 (100%)
  Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch
  Tháng 7
  Tiếp Nhận 41 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  32 (78%)
  Đúng Hạn
  32 (100%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 41 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  32 (78%)
  Đúng Hạn
  32 (100%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 351 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  340 (96%)
  Đúng Hạn
  335 (98%)
  Sở Tư Pháp
  Tháng 7
  Tiếp Nhận 407 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  171 (42%)
  Đúng Hạn
  171 (100%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 407 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  171 (42%)
  Đúng Hạn
  171 (100%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 3839 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  3526 (91%)
  Đúng Hạn
  3179 (90%)
TỈ LỆ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ CỦA CÁC CƠ QUAN ĐẾN NGÀY 22/07/2018
100%
Sở Tài Chính
98%
Sở Giáo Dục và Đào Tạo
90%
Sở Tư Pháp
93%
Ban quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương
86%
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
96%
Sở Nội Vụ
89%
Sở Xây Dựng
87%
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
61%
Sở Y Tế
94%
Sở Công Thương
99%
Sở Ngoại Vụ
96%
Sở Tài nguyên và Môi trường
92%
Thành phố Thủ Dầu Một
99%
Sở Khoa học và Công nghệ
100%
Sở Thông tin và Truyền thông
100%
Thị xã Tân Uyên
62%
Thị xã Thuận An
98%
Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch