TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ NĂM 2017
  Sở Giáo Dục và Đào Tạo
  Tháng 1
  Tiếp Nhận 10 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  10 (100%)
  Đúng Hạn
  10 (100%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 10 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  10 (100%)
  Đúng Hạn
  10 (100%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 10 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  10 (100%)
  Đúng Hạn
  10 (100%)
  Sở Công Thương
  Tháng 1
  Tiếp Nhận 59 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  42 (71%)
  Đúng Hạn
  42 (100%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 59 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  42 (71%)
  Đúng Hạn
  42 (100%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 59 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  42 (71%)
  Đúng Hạn
  42 (100%)
  Sở Kế Hoạch Đầu Tư
  Tháng 1
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Sở Khoa học và Công nghệ
  Tháng 1
  Tiếp Nhận 60 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  24 (40%)
  Đúng Hạn
  24 (100%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 60 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  24 (40%)
  Đúng Hạn
  24 (100%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 60 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  24 (40%)
  Đúng Hạn
  24 (100%)
  Sở Nông Nghiệp & PTNT
  Tháng 1
  Tiếp Nhận 12 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  4 (33%)
  Đúng Hạn
  4 (100%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 12 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  4 (33%)
  Đúng Hạn
  4 (100%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 12 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  4 (33%)
  Đúng Hạn
  4 (100%)
  Sở Ngoại Vụ
  Tháng 1
  Tiếp Nhận 49 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  45 (91%)
  Đúng Hạn
  45 (100%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 49 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  45 (91%)
  Đúng Hạn
  45 (100%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 49 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  45 (91%)
  Đúng Hạn
  45 (100%)
  Sở Tài Chính
  Tháng 1
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Sở Tư Pháp
  Tháng 1
  Tiếp Nhận 202 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  69 (34%)
  Đúng Hạn
  69 (100%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 202 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  69 (34%)
  Đúng Hạn
  69 (100%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 202 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  69 (34%)
  Đúng Hạn
  69 (100%)
  Sở Thông tin và Truyền thông
  Tháng 1
  Tiếp Nhận 12 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  10 (83%)
  Đúng Hạn
  10 (100%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 12 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  10 (83%)
  Đúng Hạn
  10 (100%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 12 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  10 (83%)
  Đúng Hạn
  10 (100%)
  Sở Văn Hoá Thể Thao và Du Lịch
  Tháng 1
  Tiếp Nhận 30 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  28 (93%)
  Đúng Hạn
  28 (100%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 30 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  28 (93%)
  Đúng Hạn
  28 (100%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 30 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  28 (93%)
  Đúng Hạn
  28 (100%)
  Sở Xây Dựng
  Tháng 1
  Tiếp Nhận 44 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  6 (13%)
  Đúng Hạn
  6 (100%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 44 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  6 (13%)
  Đúng Hạn
  6 (100%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 44 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  6 (13%)
  Đúng Hạn
  6 (100%)
  Ban quản lý các Khu công nghiệp
  Tháng 1
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Ban quản lý khu công nghiệp VSIP
  Tháng 1
  Tiếp Nhận 376 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  311 (82%)
  Đúng Hạn
  311 (100%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 376 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  311 (82%)
  Đúng Hạn
  311 (100%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 376 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  311 (82%)
  Đúng Hạn
  311 (100%)
  Sở Y Tế
  Tháng 1
  Tiếp Nhận 233 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  182 (78%)
  Đúng Hạn
  178 (97%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 233 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  182 (78%)
  Đúng Hạn
  178 (97%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 233 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  182 (78%)
  Đúng Hạn
  178 (97%)
  Sở Nội Vụ
  Tháng 1
  Tiếp Nhận 34 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  33 (97%)
  Đúng Hạn
  32 (96%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 34 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  33 (97%)
  Đúng Hạn
  32 (96%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 34 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  33 (97%)
  Đúng Hạn
  32 (96%)
  Sở Giao Thông - Vận Tải
  Tháng 1
  Tiếp Nhận 421 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  353 (83%)
  Đúng Hạn
  334 (94%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 421 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  353 (83%)
  Đúng Hạn
  334 (94%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 421 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  353 (83%)
  Đúng Hạn
  334 (94%)
  Sở Tài Nguyên và Môi Trường
  Tháng 1
  Tiếp Nhận 207 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  81 (39%)
  Đúng Hạn
  76 (93%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 207 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  81 (39%)
  Đúng Hạn
  76 (93%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 207 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  81 (39%)
  Đúng Hạn
  76 (93%)
  Sở Lao Động-TB & Xã Hội
  Tháng 1
  Tiếp Nhận 286 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  150 (52%)
  Đúng Hạn
  133 (88%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 286 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  150 (52%)
  Đúng Hạn
  133 (88%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 286 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  150 (52%)
  Đúng Hạn
  133 (88%)
TỈ LỆ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ CỦA CÁC CƠ QUAN ĐẾN NGÀY 22/01/2017
100%
Sở Giáo Dục và Đào Tạo
100%
Sở Công Thương
100%
Sở Kế Hoạch Đầu Tư
100%
Sở Khoa học và Công nghệ
100%
Sở Nông Nghiệp & PTNT
100%
Sở Ngoại Vụ
100%
Sở Tài Chính
100%
Sở Tư Pháp
100%
Sở Thông tin và Truyền thông
100%
Sở Văn Hoá Thể Thao và Du Lịch
100%
Sở Xây Dựng
100%
Ban quản lý các Khu công nghiệp
100%
Ban quản lý khu công nghiệp VSIP
97%
Sở Y Tế
96%
Sở Nội Vụ
94%
Sở Giao Thông - Vận Tải
93%
Sở Tài Nguyên và Môi Trường
88%
Sở Lao Động-TB & Xã Hội