TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ NĂM 2018
  Sở Tài Chính
  Tháng 10
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Huyện Bàu Bàng
  Tháng 10
  Tiếp Nhận 16 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  4 (25%)
  Đúng Hạn
  4 (100%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 16 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  4 (25%)
  Đúng Hạn
  4 (100%)
  Tiếp Nhận Hồ Sơ
  Giải Quyết
  (%)
  Đúng Hạn
  (%)
  Sở Tư Pháp
  Tháng 10
  Tiếp Nhận 402 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  25 (6%)
  Đúng Hạn
  25 (100%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 402 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  25 (6%)
  Đúng Hạn
  25 (100%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 5516 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  5002 (90%)
  Đúng Hạn
  4459 (89%)
  Huyện Bắc Tân Uyên
  Tháng 10
  Tiếp Nhận 17 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  6 (35%)
  Đúng Hạn
  6 (100%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 17 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  6 (35%)
  Đúng Hạn
  6 (100%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 18 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  6 (33%)
  Đúng Hạn
  6 (100%)
  Sở Giao Thông - Vận Tải
  Tháng 10
  Tiếp Nhận 13 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  7 (53%)
  Đúng Hạn
  7 (100%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 13 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  7 (53%)
  Đúng Hạn
  7 (100%)
  Tiếp Nhận Hồ Sơ
  Giải Quyết
  (%)
  Đúng Hạn
  (%)
  Sở Giáo Dục và Đào Tạo
  Tháng 10
  Tiếp Nhận 10 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  6 (60%)
  Đúng Hạn
  6 (100%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 10 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  6 (60%)
  Đúng Hạn
  6 (100%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 486 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  482 (99%)
  Đúng Hạn
  472 (97%)
  Ban quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương
  Tháng 10
  Tiếp Nhận 229 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  110 (48%)
  Đúng Hạn
  110 (100%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 229 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  110 (48%)
  Đúng Hạn
  110 (100%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 2666 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  2511 (94%)
  Đúng Hạn
  2373 (94%)
  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
  Tháng 10
  Tiếp Nhận 395 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  277 (70%)
  Đúng Hạn
  268 (96%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 395 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  277 (70%)
  Đúng Hạn
  268 (96%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 5642 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  5509 (97%)
  Đúng Hạn
  4846 (87%)
  Thị xã Dĩ An
  Tháng 10
  Tiếp Nhận 1690 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  567 (33%)
  Đúng Hạn
  483 (85%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 1690 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  567 (33%)
  Đúng Hạn
  483 (85%)
  Tiếp Nhận Hồ Sơ
  Giải Quyết
  (%)
  Đúng Hạn
  (%)
  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  Tháng 10
  Tiếp Nhận 16 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  6 (37%)
  Đúng Hạn
  6 (100%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 16 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  6 (37%)
  Đúng Hạn
  6 (100%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 239 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  205 (85%)
  Đúng Hạn
  177 (86%)
  Sở Y Tế
  Tháng 10
  Tiếp Nhận 141 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  34 (24%)
  Đúng Hạn
  33 (97%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 141 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  34 (24%)
  Đúng Hạn
  33 (97%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 1862 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1612 (86%)
  Đúng Hạn
  1078 (66%)
  Thành phố Thủ Dầu Một
  Tháng 10
  Tiếp Nhận 3808 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1829 (48%)
  Đúng Hạn
  1825 (99%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 3808 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1829 (48%)
  Đúng Hạn
  1825 (99%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 82711 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  78279 (94%)
  Đúng Hạn
  72472 (92%)
  Sở Công Thương
  Tháng 10
  Tiếp Nhận 26 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  10 (38%)
  Đúng Hạn
  10 (100%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 26 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  10 (38%)
  Đúng Hạn
  10 (100%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 2682 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  2647 (98%)
  Đúng Hạn
  2463 (93%)
  Sở Ngoại Vụ
  Tháng 10
  Tiếp Nhận 6 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (0%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 6 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (0%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 1074 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1067 (99%)
  Đúng Hạn
  1062 (99%)
  Sở Tài nguyên và Môi trường
  Tháng 10
  Tiếp Nhận 174 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  51 (29%)
  Đúng Hạn
  51 (100%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 174 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  51 (29%)
  Đúng Hạn
  51 (100%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 3598 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  3401 (94%)
  Đúng Hạn
  3285 (96%)
  Sở Kế Hoạch Đầu Tư
  Tháng 10
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Tiếp Nhận Hồ Sơ
  Giải Quyết
  (%)
  Đúng Hạn
  (%)
  Thị xã Tân Uyên
  Tháng 10
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 43 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  10 (23%)
  Đúng Hạn
  9 (90%)
  Thị xã Thuận An
  Tháng 10
  Tiếp Nhận 3083 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1190 (38%)
  Đúng Hạn
  1127 (94%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 3083 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1190 (38%)
  Đúng Hạn
  1127 (94%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 60714 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  43721 (72%)
  Đúng Hạn
  28497 (65%)
  Sở Khoa học và Công nghệ
  Tháng 10
  Tiếp Nhận 39 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  38 (97%)
  Đúng Hạn
  38 (100%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 39 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  38 (97%)
  Đúng Hạn
  38 (100%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 1067 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1064 (99%)
  Đúng Hạn
  1060 (99%)
  Sở Thông tin và Truyền thông
  Tháng 10
  Tiếp Nhận 16 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  10 (62%)
  Đúng Hạn
  10 (100%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 16 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  10 (62%)
  Đúng Hạn
  10 (100%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 178 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  172 (96%)
  Đúng Hạn
  172 (100%)
  Sở Xây Dựng
  Tháng 10
  Tiếp Nhận 112 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  7 (6%)
  Đúng Hạn
  7 (100%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 112 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  7 (6%)
  Đúng Hạn
  7 (100%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 1783 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1533 (85%)
  Đúng Hạn
  1414 (92%)
  Huyện Dầu Tiếng
  Tháng 10
  Tiếp Nhận 45 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  2 (4%)
  Đúng Hạn
  2 (100%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 45 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  2 (4%)
  Đúng Hạn
  2 (100%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 45 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  2 (4%)
  Đúng Hạn
  2 (100%)
  Sở Nội Vụ
  Tháng 10
  Tiếp Nhận 3 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  3 (100%)
  Đúng Hạn
  3 (100%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 3 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  3 (100%)
  Đúng Hạn
  3 (100%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 108 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  107 (99%)
  Đúng Hạn
  103 (96%)
  Thị xã Bến Cát
  Tháng 10
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 24 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  5 (20%)
  Đúng Hạn
  5 (100%)
  Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch
  Tháng 10
  Tiếp Nhận 44 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  30 (68%)
  Đúng Hạn
  30 (100%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 44 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  30 (68%)
  Đúng Hạn
  30 (100%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 525 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  502 (95%)
  Đúng Hạn
  495 (98%)
  Ban quản lý khu công nghiệp VSIP
  Tháng 10
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 3 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (0%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
TỈ LỆ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ CỦA CÁC CƠ QUAN ĐẾN NGÀY 17/10/2018
100%
Sở Tài Chính
89%
Sở Tư Pháp
100%
Huyện Bắc Tân Uyên
97%
Sở Giáo Dục và Đào Tạo
92%
Thành phố Thủ Dầu Một
87%
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
86%
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
66%
Sở Y Tế
94%
Ban quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương
93%
Sở Công Thương
99%
Sở Ngoại Vụ
96%
Sở Tài nguyên và Môi trường
90%
Thị xã Tân Uyên
65%
Thị xã Thuận An
99%
Sở Khoa học và Công nghệ
100%
Sở Thông tin và Truyền thông
100%
Huyện Dầu Tiếng
96%
Sở Nội Vụ
100%
Thị xã Bến Cát
92%
Sở Xây Dựng
100%
Ban quản lý khu công nghiệp VSIP
98%
Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch