TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ NĂM 2018
  Sở Tài Chính
  Tháng 12
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Huyện Bàu Bàng
  Tháng 12
  Tiếp Nhận 10 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  7 (70%)
  Đúng Hạn
  7 (100%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 44 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  36 (81%)
  Đúng Hạn
  23 (63%)
  Tiếp Nhận Hồ Sơ
  Giải Quyết
  (%)
  Đúng Hạn
  (%)
  Sở Tư Pháp
  Tháng 12
  Tiếp Nhận 271 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (0%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 1916 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1324 (69%)
  Đúng Hạn
  1221 (92%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 7030 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  6385 (90%)
  Đúng Hạn
  5702 (89%)
  Sở Giáo Dục và Đào Tạo
  Tháng 12
  Tiếp Nhận 1 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1 (100%)
  Đúng Hạn
  1 (100%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 21 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  21 (100%)
  Đúng Hạn
  19 (90%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 497 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  497 (100%)
  Đúng Hạn
  485 (97%)
  Sở Giao Thông - Vận Tải
  Tháng 12
  Tiếp Nhận 9 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (0%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 54 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  15 (27%)
  Đúng Hạn
  10 (66%)
  Tiếp Nhận Hồ Sơ
  Giải Quyết
  (%)
  Đúng Hạn
  (%)
  Huyện Bắc Tân Uyên
  Tháng 12
  Tiếp Nhận 29 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  13 (44%)
  Đúng Hạn
  13 (100%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 131 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  56 (42%)
  Đúng Hạn
  56 (100%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 132 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  57 (43%)
  Đúng Hạn
  56 (98%)
  Ban quản lý khu công nghiệp VSIP
  Tháng 12
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 3 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (0%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Ban quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương
  Tháng 12
  Tiếp Nhận 146 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  30 (20%)
  Đúng Hạn
  28 (93%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 1057 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  771 (72%)
  Đúng Hạn
  746 (96%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 3494 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  3175 (90%)
  Đúng Hạn
  3009 (94%)
  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  Tháng 12
  Tiếp Nhận 7 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (0%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 80 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  25 (31%)
  Đúng Hạn
  24 (96%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 303 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  224 (73%)
  Đúng Hạn
  195 (87%)
  Sở Y Tế
  Tháng 12
  Tiếp Nhận 85 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  3 (3%)
  Đúng Hạn
  3 (100%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 682 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  511 (74%)
  Đúng Hạn
  483 (94%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 2403 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  2156 (89%)
  Đúng Hạn
  1558 (72%)
  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
  Tháng 12
  Tiếp Nhận 221 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  124 (56%)
  Đúng Hạn
  124 (100%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 1733 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1626 (93%)
  Đúng Hạn
  1543 (94%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 6980 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  6858 (98%)
  Đúng Hạn
  6121 (89%)
  Thành phố Thủ Dầu Một
  Tháng 12
  Tiếp Nhận 2527 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  943 (37%)
  Đúng Hạn
  943 (100%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 17936 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  14607 (81%)
  Đúng Hạn
  14154 (96%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 96838 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  91757 (94%)
  Đúng Hạn
  84995 (92%)
  Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch
  Tháng 12
  Tiếp Nhận 38 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  21 (55%)
  Đúng Hạn
  21 (100%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 194 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  176 (90%)
  Đúng Hạn
  176 (100%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 675 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  654 (96%)
  Đúng Hạn
  642 (98%)
  Sở Kế Hoạch Đầu Tư
  Tháng 12
  Tiếp Nhận 123 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  36 (29%)
  Đúng Hạn
  36 (100%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 368 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  274 (74%)
  Đúng Hạn
  271 (98%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 1045 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  944 (90%)
  Đúng Hạn
  577 (61%)
  Sở Khoa học và Công nghệ
  Tháng 12
  Tiếp Nhận 15 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  14 (93%)
  Đúng Hạn
  14 (100%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 188 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  186 (98%)
  Đúng Hạn
  186 (100%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 1216 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1212 (99%)
  Đúng Hạn
  1208 (99%)
  Sở Thông tin và Truyền thông
  Tháng 12
  Tiếp Nhận 17 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  14 (82%)
  Đúng Hạn
  14 (100%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 64 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  61 (95%)
  Đúng Hạn
  60 (98%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 226 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  223 (98%)
  Đúng Hạn
  222 (99%)
  Thị xã Tân Uyên
  Tháng 12
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 43 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  10 (23%)
  Đúng Hạn
  9 (90%)
  Thị xã Thuận An
  Tháng 12
  Tiếp Nhận 1472 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  377 (25%)
  Đúng Hạn
  377 (100%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 12505 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  10074 (80%)
  Đúng Hạn
  8475 (84%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 70135 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  53721 (76%)
  Đúng Hạn
  36681 (68%)
  Huyện Phú Giáo
  Tháng 12
  Tiếp Nhận 30 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  16 (53%)
  Đúng Hạn
  16 (100%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 30 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  16 (53%)
  Đúng Hạn
  16 (100%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 30 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  16 (53%)
  Đúng Hạn
  16 (100%)
  Sở Công Thương
  Tháng 12
  Tiếp Nhận 53 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  28 (52%)
  Đúng Hạn
  28 (100%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 168 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  142 (84%)
  Đúng Hạn
  122 (85%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 2824 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  2798 (99%)
  Đúng Hạn
  2575 (92%)
  Huyện Dầu Tiếng
  Tháng 12
  Tiếp Nhận 362 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1 (0%)
  Đúng Hạn
  1 (100%)
  Tiếp Nhận Hồ Sơ
  Giải Quyết
  (%)
  Đúng Hạn
  (%)
  Tiếp Nhận Hồ Sơ
  Giải Quyết
  (%)
  Đúng Hạn
  (%)
  Sở Nội Vụ
  Tháng 12
  Tiếp Nhận 4 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  4 (100%)
  Đúng Hạn
  4 (100%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 22 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  22 (100%)
  Đúng Hạn
  21 (95%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 127 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  126 (99%)
  Đúng Hạn
  121 (96%)
  Thị xã Bến Cát
  Tháng 12
  Tiếp Nhận 51 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  19 (37%)
  Đúng Hạn
  19 (100%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 178 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  124 (69%)
  Đúng Hạn
  103 (83%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 200 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  129 (64%)
  Đúng Hạn
  108 (83%)
  Sở Xây Dựng
  Tháng 12
  Tiếp Nhận 73 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  11 (15%)
  Đúng Hạn
  11 (100%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 475 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  262 (55%)
  Đúng Hạn
  243 (92%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 2146 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1896 (88%)
  Đúng Hạn
  1740 (91%)
  Sở Ngoại Vụ
  Tháng 12
  Tiếp Nhận 8 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (0%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 32 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  17 (53%)
  Đúng Hạn
  17 (100%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 1100 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1085 (98%)
  Đúng Hạn
  1080 (99%)
  Sở Tài nguyên và Môi trường
  Tháng 12
  Tiếp Nhận 93 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  10 (10%)
  Đúng Hạn
  10 (100%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 876 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  630 (71%)
  Đúng Hạn
  625 (99%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 4300 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  4047 (94%)
  Đúng Hạn
  3922 (96%)
TỈ LỆ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ CỦA CÁC CƠ QUAN ĐẾN NGÀY 11/12/2018
100%
Sở Tài Chính
89%
Sở Tư Pháp
97%
Sở Giáo Dục và Đào Tạo
98%
Huyện Bắc Tân Uyên
92%
Thành phố Thủ Dầu Một
94%
Ban quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương
89%
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
87%
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
72%
Sở Y Tế
100%
Ban quản lý khu công nghiệp VSIP
91%
Sở Xây Dựng
61%
Sở Kế Hoạch Đầu Tư
100%
Huyện Phú Giáo
92%
Sở Công Thương
99%
Sở Khoa học và Công nghệ
99%
Sở Thông tin và Truyền thông
96%
Sở Nội Vụ
83%
Thị xã Bến Cát
90%
Thị xã Tân Uyên
68%
Thị xã Thuận An
99%
Sở Ngoại Vụ
96%
Sở Tài nguyên và Môi trường
98%
Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch