TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ NĂM 2017
  Sở Kế Hoạch Đầu Tư
  Tháng 10
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 3 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (0%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Chi cục Kiểm lâm
  Tháng 10
  Tiếp Nhận 3 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  3 (100%)
  Đúng Hạn
  3 (100%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 3 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  3 (100%)
  Đúng Hạn
  3 (100%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 4 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  3 (75%)
  Đúng Hạn
  3 (100%)
  Sở Nông Nghiệp & PTNT
  Tháng 10
  Tiếp Nhận 24 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  5 (20%)
  Đúng Hạn
  5 (100%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 24 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  5 (20%)
  Đúng Hạn
  5 (100%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 246 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  199 (80%)
  Đúng Hạn
  192 (96%)
  Sở Tài Chính
  Tháng 10
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Tháng 10
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 3 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  2 (66%)
  Đúng Hạn
  2 (100%)
  Chi cục Thủy lợi
  Tháng 10
  Tiếp Nhận 1 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1 (100%)
  Đúng Hạn
  1 (100%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 1 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1 (100%)
  Đúng Hạn
  1 (100%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 5 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1 (20%)
  Đúng Hạn
  1 (100%)
  Sở Thông tin và Truyền thông
  Tháng 10
  Tiếp Nhận 11 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  10 (90%)
  Đúng Hạn
  10 (100%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 11 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  10 (90%)
  Đúng Hạn
  10 (100%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 181 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  179 (98%)
  Đúng Hạn
  179 (100%)
  Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
  Tháng 10
  Tiếp Nhận 1 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (0%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 1 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (0%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 3 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (0%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Sở Ngoại Vụ
  Tháng 10
  Tiếp Nhận 71 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  65 (91%)
  Đúng Hạn
  65 (100%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 71 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  65 (91%)
  Đúng Hạn
  65 (100%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 1315 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1309 (99%)
  Đúng Hạn
  1307 (99%)
  Sở Giao Thông - Vận Tải
  Tháng 10
  Tiếp Nhận 29 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (0%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 29 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (0%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 2125 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1977 (93%)
  Đúng Hạn
  1845 (93%)
  Sở Khoa học và Công nghệ
  Tháng 10
  Tiếp Nhận 83 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  42 (50%)
  Đúng Hạn
  42 (100%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 83 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  42 (50%)
  Đúng Hạn
  42 (100%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 1150 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1094 (95%)
  Đúng Hạn
  1077 (98%)
  Sở Nội Vụ
  Tháng 10
  Tiếp Nhận 52 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  49 (94%)
  Đúng Hạn
  49 (100%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 52 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  49 (94%)
  Đúng Hạn
  49 (100%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 590 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  586 (99%)
  Đúng Hạn
  565 (96%)
  Sở Văn Hoá Thể Thao và Du Lịch
  Tháng 10
  Tiếp Nhận 65 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  49 (75%)
  Đúng Hạn
  49 (100%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 65 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  49 (75%)
  Đúng Hạn
  49 (100%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 645 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  629 (97%)
  Đúng Hạn
  626 (99%)
  Sở Xây Dựng
  Tháng 10
  Tiếp Nhận 51 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  8 (15%)
  Đúng Hạn
  8 (100%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 51 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  8 (15%)
  Đúng Hạn
  8 (100%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 539 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  433 (80%)
  Đúng Hạn
  401 (92%)
  Sở Giáo Dục và Đào Tạo
  Tháng 10
  Tiếp Nhận 11 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  11 (100%)
  Đúng Hạn
  11 (100%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 11 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  11 (100%)
  Đúng Hạn
  11 (100%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 477 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  477 (100%)
  Đúng Hạn
  476 (99%)
  Ban quản lý khu công nghiệp VSIP
  Tháng 10
  Tiếp Nhận 349 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  300 (85%)
  Đúng Hạn
  299 (99%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 349 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  300 (85%)
  Đúng Hạn
  299 (99%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 5180 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  5130 (99%)
  Đúng Hạn
  5115 (99%)
  Sở Công Thương
  Tháng 10
  Tiếp Nhận 351 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  216 (61%)
  Đúng Hạn
  213 (98%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 351 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  216 (61%)
  Đúng Hạn
  213 (98%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 2437 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  2284 (93%)
  Đúng Hạn
  1838 (80%)
  Sở Tư Pháp
  Tháng 10
  Tiếp Nhận 434 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  143 (32%)
  Đúng Hạn
  141 (98%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 434 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  143 (32%)
  Đúng Hạn
  141 (98%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 4777 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  4446 (93%)
  Đúng Hạn
  4245 (95%)
  Sở Tài Nguyên và Môi Trường
  Tháng 10
  Tiếp Nhận 253 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  101 (39%)
  Đúng Hạn
  99 (98%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 253 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  101 (39%)
  Đúng Hạn
  99 (98%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 3453 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  3196 (92%)
  Đúng Hạn
  2875 (89%)
  Ban quản lý các Khu công nghiệp
  Tháng 10
  Tiếp Nhận 72 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  22 (30%)
  Đúng Hạn
  21 (95%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 72 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  22 (30%)
  Đúng Hạn
  21 (95%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 174 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  107 (61%)
  Đúng Hạn
  104 (97%)
  Sở Lao Động-TB & Xã Hội
  Tháng 10
  Tiếp Nhận 489 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  389 (79%)
  Đúng Hạn
  368 (94%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 489 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  389 (79%)
  Đúng Hạn
  368 (94%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 5679 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  5536 (97%)
  Đúng Hạn
  4718 (85%)
  Sở Y Tế
  Tháng 10
  Tiếp Nhận 217 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  86 (39%)
  Đúng Hạn
  79 (91%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 217 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  86 (39%)
  Đúng Hạn
  79 (91%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 3321 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  3123 (94%)
  Đúng Hạn
  2888 (92%)
TỈ LỆ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ CỦA CÁC CƠ QUAN ĐẾN NGÀY 21/10/2017
100%
Sở Kế Hoạch Đầu Tư
100%
Chi cục Kiểm lâm
100%
Sở Thông tin và Truyền thông
100%
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
100%
100%
Chi cục Thủy lợi
100%
Sở Tài Chính
99%
Sở Ngoại Vụ
99%
Ban quản lý khu công nghiệp VSIP
99%
Sở Văn Hoá Thể Thao và Du Lịch
99%
Sở Giáo Dục và Đào Tạo
98%
Sở Khoa học và Công nghệ
97%
Ban quản lý các Khu công nghiệp
96%
Sở Nội Vụ
96%
Sở Nông Nghiệp & PTNT
95%
Sở Tư Pháp
93%
Sở Giao Thông - Vận Tải
92%
Sở Xây Dựng
92%
Sở Y Tế
89%
Sở Tài Nguyên và Môi Trường
85%
Sở Lao Động-TB & Xã Hội
80%
Sở Công Thương