TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ NĂM 2018
  Sở Tài Chính
  Tháng 9
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Huyện Bàu Bàng
  Tháng 9
  Tiếp Nhận 25 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (0%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 71 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  6 (8%)
  Đúng Hạn
  6 (100%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 71 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  6 (8%)
  Đúng Hạn
  6 (100%)
  Sở Tư Pháp
  Tháng 9
  Tiếp Nhận 361 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  126 (34%)
  Đúng Hạn
  124 (98%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 1540 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1272 (82%)
  Đúng Hạn
  1156 (90%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 4972 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  4676 (94%)
  Đúng Hạn
  4164 (89%)
  Sở Giáo Dục và Đào Tạo
  Tháng 9
  Tiếp Nhận 20 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  16 (80%)
  Đúng Hạn
  12 (75%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 253 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  249 (98%)
  Đúng Hạn
  243 (97%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 470 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  466 (99%)
  Đúng Hạn
  457 (98%)
  Sở Giao Thông - Vận Tải
  Tháng 9
  Tiếp Nhận 14 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  5 (35%)
  Đúng Hạn
  2 (40%)
  Tiếp Nhận Hồ Sơ
  Giải Quyết
  (%)
  Đúng Hạn
  (%)
  Tiếp Nhận Hồ Sơ
  Giải Quyết
  (%)
  Đúng Hạn
  (%)
  Thành phố Thủ Dầu Một
  Tháng 9
  Tiếp Nhận 4830 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  2778 (57%)
  Đúng Hạn
  2688 (96%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 22191 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  19411 (87%)
  Đúng Hạn
  18498 (95%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 77320 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  73071 (94%)
  Đúng Hạn
  67501 (92%)
  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  Tháng 9
  Tiếp Nhận 13 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  4 (30%)
  Đúng Hạn
  4 (100%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 66 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  52 (78%)
  Đúng Hạn
  46 (88%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 213 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  185 (86%)
  Đúng Hạn
  162 (87%)
  Sở Y Tế
  Tháng 9
  Tiếp Nhận 125 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  64 (51%)
  Đúng Hạn
  64 (100%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 523 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  442 (84%)
  Đúng Hạn
  344 (77%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 1673 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1537 (91%)
  Đúng Hạn
  1006 (65%)
  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
  Tháng 9
  Tiếp Nhận 507 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  386 (76%)
  Đúng Hạn
  379 (98%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 1501 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1347 (89%)
  Đúng Hạn
  1278 (94%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 5139 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  4970 (96%)
  Đúng Hạn
  4379 (88%)
  Sở Kế Hoạch Đầu Tư
  Tháng 9
  Tiếp Nhận 33 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  17 (51%)
  Đúng Hạn
  17 (100%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 286 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  270 (94%)
  Đúng Hạn
  144 (53%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 680 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  662 (97%)
  Đúng Hạn
  307 (46%)
  Sở Công Thương
  Tháng 9
  Tiếp Nhận 39 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  19 (48%)
  Đúng Hạn
  17 (89%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 279 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  255 (91%)
  Đúng Hạn
  208 (81%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 2639 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  2598 (98%)
  Đúng Hạn
  2420 (93%)
  Sở Ngoại Vụ
  Tháng 9
  Tiếp Nhận 4 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  3 (75%)
  Đúng Hạn
  3 (100%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 26 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  25 (96%)
  Đúng Hạn
  25 (100%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 1065 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1064 (99%)
  Đúng Hạn
  1059 (99%)
  Sở Tài nguyên và Môi trường
  Tháng 9
  Tiếp Nhận 252 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  89 (35%)
  Đúng Hạn
  89 (100%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 1136 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  914 (80%)
  Đúng Hạn
  899 (98%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 3347 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  3123 (93%)
  Đúng Hạn
  3018 (96%)
  Sở Khoa học và Công nghệ
  Tháng 9
  Tiếp Nhận 50 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  45 (90%)
  Đúng Hạn
  45 (100%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 247 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  242 (97%)
  Đúng Hạn
  241 (99%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 1000 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  993 (99%)
  Đúng Hạn
  989 (99%)
  Sở Thông tin và Truyền thông
  Tháng 9
  Tiếp Nhận 15 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  11 (73%)
  Đúng Hạn
  11 (100%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 54 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  50 (92%)
  Đúng Hạn
  50 (100%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 159 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  155 (97%)
  Đúng Hạn
  155 (100%)
  Sở Xây Dựng
  Tháng 9
  Tiếp Nhận 124 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  21 (16%)
  Đúng Hạn
  21 (100%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 584 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  361 (61%)
  Đúng Hạn
  346 (95%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 1623 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1370 (84%)
  Đúng Hạn
  1259 (91%)
  Thị xã Dĩ An
  Tháng 9
  Tiếp Nhận 1832 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  661 (36%)
  Đúng Hạn
  643 (97%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 7924 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  4773 (60%)
  Đúng Hạn
  2514 (52%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 30675 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  19924 (64%)
  Đúng Hạn
  9419 (47%)
  Huyện Dầu Tiếng
  Tháng 9
  Tiếp Nhận 25 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  4 (16%)
  Đúng Hạn
  4 (100%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 25 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  4 (16%)
  Đúng Hạn
  4 (100%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 25 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  4 (16%)
  Đúng Hạn
  4 (100%)
  Sở Nội Vụ
  Tháng 9
  Tiếp Nhận 5 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  4 (80%)
  Đúng Hạn
  4 (100%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 21 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  20 (95%)
  Đúng Hạn
  19 (95%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 104 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  102 (98%)
  Đúng Hạn
  98 (96%)
  Thị xã Bến Cát
  Tháng 9
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 24 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  5 (20%)
  Đúng Hạn
  5 (100%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 24 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  5 (20%)
  Đúng Hạn
  5 (100%)
  Ban quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương
  Tháng 9
  Tiếp Nhận 241 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  149 (61%)
  Đúng Hạn
  143 (95%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 1041 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  936 (89%)
  Đúng Hạn
  907 (96%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 2351 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  2230 (94%)
  Đúng Hạn
  2108 (94%)
  Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch
  Tháng 9
  Tiếp Nhận 47 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  38 (80%)
  Đúng Hạn
  38 (100%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 156 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  144 (92%)
  Đúng Hạn
  143 (99%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 466 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  452 (96%)
  Đúng Hạn
  446 (98%)
  Thị xã Tân Uyên
  Tháng 9
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 30 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  4 (13%)
  Đúng Hạn
  4 (100%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 42 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  10 (23%)
  Đúng Hạn
  9 (90%)
  Thị xã Thuận An
  Tháng 9
  Tiếp Nhận 3195 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1292 (40%)
  Đúng Hạn
  1226 (94%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 16565 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  12406 (74%)
  Đúng Hạn
  9829 (79%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 56444 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  40101 (71%)
  Đúng Hạn
  25970 (64%)
TỈ LỆ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ CỦA CÁC CƠ QUAN ĐẾN NGÀY 24/09/2018
100%
Sở Tài Chính
100%
Huyện Bàu Bàng
94%
Ban quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương
88%
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
87%
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
65%
Sở Y Tế
92%
Thành phố Thủ Dầu Một
98%
Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch
98%
Sở Giáo Dục và Đào Tạo
47%
Thị xã Dĩ An
90%
Thị xã Tân Uyên
64%
Thị xã Thuận An
46%
Sở Kế Hoạch Đầu Tư
89%
Sở Tư Pháp
99%
Sở Ngoại Vụ
96%
Sở Tài nguyên và Môi trường
93%
Sở Công Thương
100%
Huyện Dầu Tiếng
96%
Sở Nội Vụ
100%
Thị xã Bến Cát
99%
Sở Khoa học và Công nghệ
100%
Sở Thông tin và Truyền thông
91%
Sở Xây Dựng