TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ NĂM 2018
  Sở Tư Pháp
  Tháng 2
  Tiếp Nhận 134 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  20 (14%)
  Đúng Hạn
  20 (100%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 884 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  707 (79%)
  Đúng Hạn
  609 (86%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 884 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  707 (79%)
  Đúng Hạn
  609 (86%)
  Sở Thông tin và Truyền thông
  Tháng 2
  Tiếp Nhận 2 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  2 (100%)
  Đúng Hạn
  2 (100%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 2 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  2 (100%)
  Đúng Hạn
  2 (100%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 2 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  2 (100%)
  Đúng Hạn
  2 (100%)
  Sở Văn Hoá Thể Thao và Du Lịch
  Tháng 2
  Tiếp Nhận 9 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  8 (88%)
  Đúng Hạn
  8 (100%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 21 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  20 (95%)
  Đúng Hạn
  19 (95%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 21 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  20 (95%)
  Đúng Hạn
  19 (95%)
  Sở Xây Dựng
  Tháng 2
  Tiếp Nhận 44 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  10 (22%)
  Đúng Hạn
  10 (100%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 139 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  78 (56%)
  Đúng Hạn
  74 (94%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 139 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  78 (56%)
  Đúng Hạn
  74 (94%)
  Sở Y Tế
  Tháng 2
  Tiếp Nhận 70 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (0%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 384 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (0%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 384 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (0%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Ban quản lý các Khu công nghiệp
  Tháng 2
  Tiếp Nhận 28 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  8 (28%)
  Đúng Hạn
  8 (100%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 112 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  65 (58%)
  Đúng Hạn
  54 (83%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 112 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  65 (58%)
  Đúng Hạn
  54 (83%)
  Ban quản lý khu công nghiệp VSIP
  Tháng 2
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Tháng 2
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Tháng 2
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Tháng 2
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Tháng 2
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Tháng 2
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Tháng 2
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Tháng 2
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Tháng 2
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Sở Giao Thông - Vận Tải
  Tháng 2
  Tiếp Nhận 7 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (0%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 40 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (0%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 40 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (0%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Sở Kế Hoạch Đầu Tư
  Tháng 2
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 6 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  5 (83%)
  Đúng Hạn
  5 (100%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 6 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  5 (83%)
  Đúng Hạn
  5 (100%)
  Sở Khoa học và Công nghệ
  Tháng 2
  Tiếp Nhận 64 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  59 (92%)
  Đúng Hạn
  59 (100%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 108 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  102 (94%)
  Đúng Hạn
  102 (100%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 108 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  102 (94%)
  Đúng Hạn
  102 (100%)
  Sở Lao Động-TB & Xã Hội
  Tháng 2
  Tiếp Nhận 246 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  24 (9%)
  Đúng Hạn
  24 (100%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 418 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  57 (13%)
  Đúng Hạn
  53 (92%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 418 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  57 (13%)
  Đúng Hạn
  53 (92%)
  Sở Nội Vụ
  Tháng 2
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 2 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1 (50%)
  Đúng Hạn
  1 (100%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 2 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1 (50%)
  Đúng Hạn
  1 (100%)
  Sở Nông Nghiệp & PTNT
  Tháng 2
  Tiếp Nhận 10 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  7 (70%)
  Đúng Hạn
  7 (100%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 44 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  32 (72%)
  Đúng Hạn
  31 (96%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 44 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  32 (72%)
  Đúng Hạn
  31 (96%)
  Sở Ngoại Vụ
  Tháng 2
  Tiếp Nhận 2 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (0%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 8 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  5 (62%)
  Đúng Hạn
  3 (60%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 8 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  5 (62%)
  Đúng Hạn
  3 (60%)
  Sở Tài Chính
  Tháng 2
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Chi cục Kiểm lâm
  Tháng 2
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Tháng 2
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Chi cục Thủy lợi
  Tháng 2
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
  Tháng 2
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Sở Giáo Dục và Đào Tạo
  Tháng 2
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Sở Công Thương
  Tháng 2
  Tiếp Nhận 230 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  165 (71%)
  Đúng Hạn
  162 (98%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 387 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  321 (82%)
  Đúng Hạn
  298 (92%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 387 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  321 (82%)
  Đúng Hạn
  298 (92%)
  Sở Tài Nguyên và Môi Trường
  Tháng 2
  Tiếp Nhận 158 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  55 (34%)
  Đúng Hạn
  54 (98%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 594 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  390 (65%)
  Đúng Hạn
  369 (94%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 594 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  390 (65%)
  Đúng Hạn
  369 (94%)
  Tháng 2
  Tiếp Nhận 5139 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1116 (21%)
  Đúng Hạn
  1046 (93%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 15252 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  4694 (30%)
  Đúng Hạn
  3420 (72%)
  Năm 2018
  Tiếp Nhận 15252 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  4694 (30%)
  Đúng Hạn
  3420 (72%)
TỈ LỆ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ CỦA CÁC CƠ QUAN ĐẾN NGÀY 19/02/2018
100%
Sở Giao Thông - Vận Tải
100%
Sở Kế Hoạch Đầu Tư
100%
Sở Khoa học và Công nghệ
100%
Sở Giáo Dục và Đào Tạo
100%
Sở Nội Vụ
100%
Ban quản lý khu công nghiệp VSIP
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Sở Tài Chính
100%
Sở Thông tin và Truyền thông
100%
Chi cục Kiểm lâm
100%
100%
Chi cục Thủy lợi
100%
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
100%
Sở Y Tế
96%
Sở Nông Nghiệp & PTNT
95%
Sở Văn Hoá Thể Thao và Du Lịch
94%
Sở Xây Dựng
94%
Sở Tài Nguyên và Môi Trường
92%
Sở Công Thương
92%
Sở Lao Động-TB & Xã Hội
86%
Sở Tư Pháp
83%
Ban quản lý các Khu công nghiệp
72%
60%
Sở Ngoại Vụ