TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ NĂM 2017
  Sở Giáo Dục và Đào Tạo
  Tháng 3
  Tiếp Nhận 23 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  23 (100%)
  Đúng Hạn
  23 (100%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 49 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  49 (100%)
  Đúng Hạn
  49 (100%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 49 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  49 (100%)
  Đúng Hạn
  49 (100%)
  Sở Kế Hoạch Đầu Tư
  Tháng 3
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Ban quản lý các Khu công nghiệp
  Tháng 3
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Sở Thông tin và Truyền thông
  Tháng 3
  Tiếp Nhận 23 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  21 (91%)
  Đúng Hạn
  21 (100%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 48 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  45 (93%)
  Đúng Hạn
  45 (100%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 48 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  45 (93%)
  Đúng Hạn
  45 (100%)
  Sở Xây Dựng
  Tháng 3
  Tiếp Nhận 84 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  35 (41%)
  Đúng Hạn
  35 (100%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 160 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  94 (58%)
  Đúng Hạn
  90 (95%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 160 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  94 (58%)
  Đúng Hạn
  90 (95%)
  Sở Tài Chính
  Tháng 3
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Sở Ngoại Vụ
  Tháng 3
  Tiếp Nhận 192 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  183 (95%)
  Đúng Hạn
  183 (100%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 352 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  343 (97%)
  Đúng Hạn
  343 (100%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 352 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  343 (97%)
  Đúng Hạn
  343 (100%)
  Sở Văn Hoá Thể Thao và Du Lịch
  Tháng 3
  Tiếp Nhận 57 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  50 (87%)
  Đúng Hạn
  50 (100%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 129 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  122 (94%)
  Đúng Hạn
  121 (99%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 129 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  122 (94%)
  Đúng Hạn
  121 (99%)
  Sở Nội Vụ
  Tháng 3
  Tiếp Nhận 75 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  47 (62%)
  Đúng Hạn
  47 (100%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 166 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  138 (83%)
  Đúng Hạn
  137 (99%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 166 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  138 (83%)
  Đúng Hạn
  137 (99%)
  Ban quản lý khu công nghiệp VSIP
  Tháng 3
  Tiếp Nhận 526 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  478 (90%)
  Đúng Hạn
  478 (100%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 1403 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1355 (96%)
  Đúng Hạn
  1355 (100%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 1403 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1355 (96%)
  Đúng Hạn
  1355 (100%)
  Sở Giao Thông - Vận Tải
  Tháng 3
  Tiếp Nhận 543 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  526 (96%)
  Đúng Hạn
  519 (98%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 1535 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1517 (98%)
  Đúng Hạn
  1439 (94%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 1535 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1517 (98%)
  Đúng Hạn
  1439 (94%)
  Sở Khoa học và Công nghệ
  Tháng 3
  Tiếp Nhận 108 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  60 (55%)
  Đúng Hạn
  59 (98%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 293 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  225 (76%)
  Đúng Hạn
  221 (98%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 293 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  225 (76%)
  Đúng Hạn
  221 (98%)
  Sở Tư Pháp
  Tháng 3
  Tiếp Nhận 467 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  271 (58%)
  Đúng Hạn
  267 (98%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 1074 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  864 (80%)
  Đúng Hạn
  828 (95%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 1074 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  864 (80%)
  Đúng Hạn
  828 (95%)
  Sở Nông Nghiệp & PTNT
  Tháng 3
  Tiếp Nhận 29 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  17 (58%)
  Đúng Hạn
  16 (94%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 52 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  40 (76%)
  Đúng Hạn
  38 (95%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 52 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  40 (76%)
  Đúng Hạn
  38 (95%)
  Sở Y Tế
  Tháng 3
  Tiếp Nhận 399 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  275 (68%)
  Đúng Hạn
  258 (93%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 911 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  787 (86%)
  Đúng Hạn
  755 (95%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 911 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  787 (86%)
  Đúng Hạn
  755 (95%)
  Sở Tài Nguyên và Môi Trường
  Tháng 3
  Tiếp Nhận 332 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  149 (44%)
  Đúng Hạn
  139 (93%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 776 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  553 (71%)
  Đúng Hạn
  472 (85%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 776 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  553 (71%)
  Đúng Hạn
  472 (85%)
  Sở Lao Động-TB & Xã Hội
  Tháng 3
  Tiếp Nhận 565 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  438 (77%)
  Đúng Hạn
  399 (91%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 1216 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1086 (89%)
  Đúng Hạn
  992 (91%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 1216 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1086 (89%)
  Đúng Hạn
  992 (91%)
  Sở Công Thương
  Tháng 3
  Tiếp Nhận 76 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  56 (73%)
  Đúng Hạn
  40 (71%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 201 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  181 (90%)
  Đúng Hạn
  156 (86%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 201 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  181 (90%)
  Đúng Hạn
  156 (86%)
TỈ LỆ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ CỦA CÁC CƠ QUAN ĐẾN NGÀY 28/03/2017
100%
Sở Giáo Dục và Đào Tạo
100%
Sở Tài Chính
100%
Sở Kế Hoạch Đầu Tư
100%
Ban quản lý các Khu công nghiệp
100%
Sở Ngoại Vụ
100%
Ban quản lý khu công nghiệp VSIP
100%
Sở Thông tin và Truyền thông
99%
Sở Nội Vụ
99%
Sở Văn Hoá Thể Thao và Du Lịch
98%
Sở Khoa học và Công nghệ
95%
Sở Y Tế
95%
Sở Nông Nghiệp & PTNT
95%
Sở Xây Dựng
95%
Sở Tư Pháp
94%
Sở Giao Thông - Vận Tải
91%
Sở Lao Động-TB & Xã Hội
86%
Sở Công Thương
85%
Sở Tài Nguyên và Môi Trường