TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ NĂM 2017
  Tháng 12
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 3 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  2 (66%)
  Đúng Hạn
  2 (100%)
  Sở Tài Chính
  Tháng 12
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Sở Nội Vụ
  Tháng 12
  Tiếp Nhận 31 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  22 (70%)
  Đúng Hạn
  22 (100%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 144 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  135 (93%)
  Đúng Hạn
  132 (97%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 682 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  672 (98%)
  Đúng Hạn
  648 (96%)
  Sở Kế Hoạch Đầu Tư
  Tháng 12
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 2 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (0%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 5 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (0%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Sở Tư Pháp
  Tháng 12
  Tiếp Nhận 357 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  49 (13%)
  Đúng Hạn
  49 (100%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 1652 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1291 (78%)
  Đúng Hạn
  1235 (95%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 5995 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  5603 (93%)
  Đúng Hạn
  5339 (95%)
  Chi cục Kiểm lâm
  Tháng 12
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 3 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  3 (100%)
  Đúng Hạn
  3 (100%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 4 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  3 (75%)
  Đúng Hạn
  3 (100%)
  Sở Y Tế
  Tháng 12
  Tiếp Nhận 259 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  129 (49%)
  Đúng Hạn
  129 (100%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 824 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  448 (54%)
  Đúng Hạn
  429 (95%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 3928 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  3485 (88%)
  Đúng Hạn
  3238 (92%)
  Sở Nông Nghiệp & PTNT
  Tháng 12
  Tiếp Nhận 19 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1 (5%)
  Đúng Hạn
  1 (100%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 90 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  71 (78%)
  Đúng Hạn
  69 (97%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 312 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  265 (84%)
  Đúng Hạn
  256 (96%)
  Sở Lao Động-TB & Xã Hội
  Tháng 12
  Tiếp Nhận 478 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  352 (73%)
  Đúng Hạn
  352 (100%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 1852 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1715 (92%)
  Đúng Hạn
  1593 (92%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 7042 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  6873 (97%)
  Đúng Hạn
  5943 (86%)
  Sở Khoa học và Công nghệ
  Tháng 12
  Tiếp Nhận 46 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  27 (58%)
  Đúng Hạn
  27 (100%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 299 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  267 (89%)
  Đúng Hạn
  264 (98%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 1366 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1334 (97%)
  Đúng Hạn
  1314 (98%)
  Ban quản lý các Khu công nghiệp
  Tháng 12
  Tiếp Nhận 42 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  8 (19%)
  Đúng Hạn
  8 (100%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 230 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  152 (66%)
  Đúng Hạn
  145 (95%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 331 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  248 (74%)
  Đúng Hạn
  237 (95%)
  Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
  Tháng 12
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 1 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (0%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 3 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (0%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Sở Giáo Dục và Đào Tạo
  Tháng 12
  Tiếp Nhận 7 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  6 (85%)
  Đúng Hạn
  6 (100%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 72 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  71 (98%)
  Đúng Hạn
  71 (100%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 538 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  537 (99%)
  Đúng Hạn
  536 (99%)
  Sở Thông tin và Truyền thông
  Tháng 12
  Tiếp Nhận 18 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  16 (88%)
  Đúng Hạn
  16 (100%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 72 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  70 (97%)
  Đúng Hạn
  70 (100%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 242 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  240 (99%)
  Đúng Hạn
  239 (99%)
  Sở Xây Dựng
  Tháng 12
  Tiếp Nhận 58 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  6 (10%)
  Đúng Hạn
  6 (100%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 194 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  113 (58%)
  Đúng Hạn
  101 (89%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 682 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  547 (80%)
  Đúng Hạn
  502 (91%)
  Sở Công Thương
  Tháng 12
  Tiếp Nhận 251 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  133 (52%)
  Đúng Hạn
  133 (100%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 1377 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1245 (90%)
  Đúng Hạn
  1206 (96%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 3463 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  3331 (96%)
  Đúng Hạn
  2836 (85%)
  Sở Ngoại Vụ
  Tháng 12
  Tiếp Nhận 28 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  18 (64%)
  Đúng Hạn
  18 (100%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 238 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  228 (95%)
  Đúng Hạn
  228 (100%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 1482 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1472 (99%)
  Đúng Hạn
  1470 (99%)
  Sở Tài Nguyên và Môi Trường
  Tháng 12
  Tiếp Nhận 195 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  55 (28%)
  Đúng Hạn
  55 (100%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 949 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  725 (76%)
  Đúng Hạn
  717 (98%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 4148 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  3913 (94%)
  Đúng Hạn
  3584 (91%)
  Ban quản lý khu công nghiệp VSIP
  Tháng 12
  Tiếp Nhận 288 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  233 (80%)
  Đúng Hạn
  233 (100%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 1399 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1344 (96%)
  Đúng Hạn
  1340 (99%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 6230 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  6175 (99%)
  Đúng Hạn
  6157 (99%)
  Chi cục Thủy lợi
  Tháng 12
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 1 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1 (100%)
  Đúng Hạn
  1 (100%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 5 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1 (20%)
  Đúng Hạn
  1 (100%)
  Sở Văn Hoá Thể Thao và Du Lịch
  Tháng 12
  Tiếp Nhận 36 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  29 (80%)
  Đúng Hạn
  29 (100%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 204 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  196 (96%)
  Đúng Hạn
  193 (98%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 784 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  776 (98%)
  Đúng Hạn
  770 (99%)
  Sở Giao Thông - Vận Tải
  Tháng 12
  Tiếp Nhận 18 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (0%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý IV
  Tiếp Nhận 87 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (0%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 2183 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1977 (90%)
  Đúng Hạn
  1845 (93%)
TỈ LỆ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ CỦA CÁC CƠ QUAN ĐẾN NGÀY 15/12/2017
100%
100%
Sở Kế Hoạch Đầu Tư
100%
Sở Tài Chính
100%
Chi cục Kiểm lâm
100%
Chi cục Thủy lợi
100%
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
99%
Sở Ngoại Vụ
99%
Ban quản lý khu công nghiệp VSIP
99%
Sở Thông tin và Truyền thông
99%
Sở Giáo Dục và Đào Tạo
99%
Sở Văn Hoá Thể Thao và Du Lịch
98%
Sở Khoa học và Công nghệ
96%
Sở Nông Nghiệp & PTNT
96%
Sở Nội Vụ
95%
Sở Tư Pháp
95%
Ban quản lý các Khu công nghiệp
93%
Sở Giao Thông - Vận Tải
92%
Sở Y Tế
91%
Sở Xây Dựng
91%
Sở Tài Nguyên và Môi Trường
86%
Sở Lao Động-TB & Xã Hội
85%
Sở Công Thương