TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ NĂM 2019
  Sở Tài Chính
  Tháng 8
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Sở Tư Pháp
  Tháng 8
  Tiếp Nhận 451 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  19 (4%)
  Đúng Hạn
  19 (100%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 1207 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  757 (62%)
  Đúng Hạn
  752 (99%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 5335 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  4852 (90%)
  Đúng Hạn
  4574 (94%)
  Sở Giao Thông - Vận Tải
  Tháng 8
  Tiếp Nhận 2 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (0%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 6 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (0%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 53 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (0%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Huyện Bàu Bàng
  Tháng 8
  Tiếp Nhận 269 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  109 (40%)
  Đúng Hạn
  105 (96%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 670 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  331 (49%)
  Đúng Hạn
  303 (91%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 2402 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1191 (49%)
  Đúng Hạn
  1106 (92%)
  Huyện Bắc Tân Uyên
  Tháng 8
  Tiếp Nhận 129 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  35 (27%)
  Đúng Hạn
  34 (97%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 430 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  238 (55%)
  Đúng Hạn
  199 (83%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 1991 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1295 (65%)
  Đúng Hạn
  935 (72%)
  Thị xã Dĩ An
  Tháng 8
  Tiếp Nhận 1781 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  517 (29%)
  Đúng Hạn
  299 (57%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 5190 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1681 (32%)
  Đúng Hạn
  1158 (68%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 24096 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  10450 (43%)
  Đúng Hạn
  5290 (50%)
  Thành phố Thủ Dầu Một
  Tháng 8
  Tiếp Nhận 3891 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  2040 (52%)
  Đúng Hạn
  1934 (94%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 12126 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  9697 (79%)
  Đúng Hạn
  9315 (96%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 50393 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  46534 (92%)
  Đúng Hạn
  44054 (94%)
  Sở Ngoại Vụ
  Tháng 8
  Tiếp Nhận 5 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (0%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 20 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  13 (65%)
  Đúng Hạn
  13 (100%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 87 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  80 (91%)
  Đúng Hạn
  79 (98%)
  Sở Tài nguyên và Môi trường
  Tháng 8
  Tiếp Nhận 177 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  33 (18%)
  Đúng Hạn
  33 (100%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 561 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  327 (58%)
  Đúng Hạn
  309 (94%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 2389 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  2140 (89%)
  Đúng Hạn
  2049 (95%)
  Ban quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương
  Tháng 8
  Tiếp Nhận 303 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  158 (52%)
  Đúng Hạn
  158 (100%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 873 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  716 (82%)
  Đúng Hạn
  715 (99%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 4333 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  4172 (96%)
  Đúng Hạn
  4130 (98%)
  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  Tháng 8
  Tiếp Nhận 37 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  20 (54%)
  Đúng Hạn
  20 (100%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 94 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  77 (81%)
  Đúng Hạn
  73 (94%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 269 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  250 (92%)
  Đúng Hạn
  224 (89%)
  Sở Y Tế
  Tháng 8
  Tiếp Nhận 197 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  30 (15%)
  Đúng Hạn
  29 (96%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 490 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  136 (27%)
  Đúng Hạn
  122 (89%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 1982 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1434 (72%)
  Đúng Hạn
  1161 (80%)
  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
  Tháng 8
  Tiếp Nhận 1045 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  551 (52%)
  Đúng Hạn
  519 (94%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 2541 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  2047 (80%)
  Đúng Hạn
  1785 (87%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 8691 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  8007 (92%)
  Đúng Hạn
  7377 (92%)
  Ban quản lý khu công nghiệp VSIP
  Tháng 8
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Sở Kế Hoạch Đầu Tư
  Tháng 8
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 908 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  455 (50%)
  Đúng Hạn
  265 (58%)
  Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch
  Tháng 8
  Tiếp Nhận 30 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  19 (63%)
  Đúng Hạn
  19 (100%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 123 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  111 (90%)
  Đúng Hạn
  111 (100%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 510 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  498 (97%)
  Đúng Hạn
  481 (96%)
  Thị xã Tân Uyên
  Tháng 8
  Tiếp Nhận 1249 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  81 (6%)
  Đúng Hạn
  66 (81%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 3724 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  573 (15%)
  Đúng Hạn
  472 (82%)
  Tiếp Nhận Hồ Sơ
  Giải Quyết
  (%)
  Đúng Hạn
  (%)
  Thị xã Thuận An
  Tháng 8
  Tiếp Nhận 3651 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1939 (53%)
  Đúng Hạn
  1709 (88%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 10995 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  8819 (80%)
  Đúng Hạn
  8018 (90%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 39874 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  35752 (89%)
  Đúng Hạn
  30077 (84%)
  Huyện Phú Giáo
  Tháng 8
  Tiếp Nhận 1355 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  108 (7%)
  Đúng Hạn
  108 (100%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 3675 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  336 (9%)
  Đúng Hạn
  327 (97%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 14265 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  2978 (20%)
  Đúng Hạn
  2469 (82%)
  Sở Công Thương
  Tháng 8
  Tiếp Nhận 39 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  21 (53%)
  Đúng Hạn
  21 (100%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 109 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  91 (83%)
  Đúng Hạn
  67 (73%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 484 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  464 (95%)
  Đúng Hạn
  412 (88%)
  Huyện Dầu Tiếng
  Tháng 8
  Tiếp Nhận 661 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  90 (13%)
  Đúng Hạn
  90 (100%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 1870 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  282 (15%)
  Đúng Hạn
  252 (89%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 7809 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  886 (11%)
  Đúng Hạn
  535 (60%)
  Sở Nội Vụ
  Tháng 8
  Tiếp Nhận 4 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  4 (100%)
  Đúng Hạn
  4 (100%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 14 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  14 (100%)
  Đúng Hạn
  12 (85%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 57 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  57 (100%)
  Đúng Hạn
  53 (92%)
  Thị xã Bến Cát
  Tháng 8
  Tiếp Nhận 524 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  128 (24%)
  Đúng Hạn
  123 (96%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 1260 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  643 (51%)
  Đúng Hạn
  335 (52%)
  Tiếp Nhận Hồ Sơ
  Giải Quyết
  (%)
  Đúng Hạn
  (%)
  Sở Khoa học và Công nghệ
  Tháng 8
  Tiếp Nhận 48 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  45 (93%)
  Đúng Hạn
  45 (100%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 124 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  121 (97%)
  Đúng Hạn
  121 (100%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 560 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  557 (99%)
  Đúng Hạn
  556 (99%)
  Sở Thông tin và Truyền thông
  Tháng 8
  Tiếp Nhận 4 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1 (25%)
  Đúng Hạn
  1 (100%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 17 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  14 (82%)
  Đúng Hạn
  11 (78%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 147 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  144 (97%)
  Đúng Hạn
  137 (95%)
  Sở Xây Dựng
  Tháng 8
  Tiếp Nhận 110 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  32 (29%)
  Đúng Hạn
  31 (96%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 487 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  363 (74%)
  Đúng Hạn
  359 (98%)
  Năm 2019
  Tiếp Nhận 1857 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1729 (93%)
  Đúng Hạn
  1698 (98%)
TỈ LỆ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ CỦA CÁC CƠ QUAN ĐẾN NGÀY 19/08/2019
100%
Sở Tài Chính
92%
Sở Giáo Dục và Đào Tạo
94%
Sở Tư Pháp
100%
Sở Giao Thông - Vận Tải
92%
Huyện Bàu Bàng
72%
Huyện Bắc Tân Uyên
94%
Thành phố Thủ Dầu Một
50%
Thị xã Dĩ An
92%
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
98%
Ban quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương
58%
Sở Kế Hoạch Đầu Tư
89%
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
80%
Sở Y Tế
98%
Sở Ngoại Vụ
95%
Sở Tài nguyên và Môi trường
98%
Sở Xây Dựng
84%
Thị xã Thuận An
82%
Huyện Phú Giáo
88%
Sở Công Thương
99%
Sở Khoa học và Công nghệ
95%
Sở Thông tin và Truyền thông
60%
Huyện Dầu Tiếng
92%
Sở Nội Vụ
96%
Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch
100%
Ban quản lý khu công nghiệp VSIP