TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ NĂM 2017
  Sở Tư Pháp
  Tháng 2
  Tiếp Nhận 334 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  144 (43%)
  Đúng Hạn
  144 (100%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 552 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  349 (63%)
  Đúng Hạn
  338 (96%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 552 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  349 (63%)
  Đúng Hạn
  338 (96%)
  Sở Văn Hoá Thể Thao và Du Lịch
  Tháng 2
  Tiếp Nhận 27 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  26 (96%)
  Đúng Hạn
  26 (100%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 62 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  61 (98%)
  Đúng Hạn
  60 (98%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 62 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  61 (98%)
  Đúng Hạn
  60 (98%)
  Sở Kế Hoạch Đầu Tư
  Tháng 2
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Sở Khoa học và Công nghệ
  Tháng 2
  Tiếp Nhận 92 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  33 (35%)
  Đúng Hạn
  33 (100%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 173 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  112 (64%)
  Đúng Hạn
  112 (100%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 173 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  112 (64%)
  Đúng Hạn
  112 (100%)
  Ban quản lý các Khu công nghiệp
  Tháng 2
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Sở Tài Chính
  Tháng 2
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Sở Giáo Dục và Đào Tạo
  Tháng 2
  Tiếp Nhận 16 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  14 (87%)
  Đúng Hạn
  14 (100%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 26 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  24 (92%)
  Đúng Hạn
  24 (100%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 26 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  24 (92%)
  Đúng Hạn
  24 (100%)
  Sở Nông Nghiệp & PTNT
  Tháng 2
  Tiếp Nhận 10 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  6 (60%)
  Đúng Hạn
  6 (100%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 22 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  18 (81%)
  Đúng Hạn
  17 (94%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 22 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  18 (81%)
  Đúng Hạn
  17 (94%)
  Sở Thông tin và Truyền thông
  Tháng 2
  Tiếp Nhận 9 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  7 (77%)
  Đúng Hạn
  7 (100%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 22 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  19 (86%)
  Đúng Hạn
  19 (100%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 22 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  19 (86%)
  Đúng Hạn
  19 (100%)
  Sở Xây Dựng
  Tháng 2
  Tiếp Nhận 25 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  9 (36%)
  Đúng Hạn
  9 (100%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 74 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  45 (60%)
  Đúng Hạn
  42 (93%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 74 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  45 (60%)
  Đúng Hạn
  42 (93%)
  Sở Ngoại Vụ
  Tháng 2
  Tiếp Nhận 83 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  81 (97%)
  Đúng Hạn
  81 (100%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 140 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  138 (98%)
  Đúng Hạn
  138 (100%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 140 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  138 (98%)
  Đúng Hạn
  138 (100%)
  Sở Nội Vụ
  Tháng 2
  Tiếp Nhận 38 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  24 (63%)
  Đúng Hạn
  24 (100%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 81 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  67 (82%)
  Đúng Hạn
  66 (98%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 81 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  67 (82%)
  Đúng Hạn
  66 (98%)
  Ban quản lý khu công nghiệp VSIP
  Tháng 2
  Tiếp Nhận 351 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  278 (79%)
  Đúng Hạn
  278 (100%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 793 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  719 (90%)
  Đúng Hạn
  719 (100%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 793 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  719 (90%)
  Đúng Hạn
  719 (100%)
  Sở Tài Nguyên và Môi Trường
  Tháng 2
  Tiếp Nhận 194 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  67 (34%)
  Đúng Hạn
  66 (98%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 416 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  266 (63%)
  Đúng Hạn
  234 (87%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 416 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  266 (63%)
  Đúng Hạn
  234 (87%)
  Sở Lao Động-TB & Xã Hội
  Tháng 2
  Tiếp Nhận 305 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  183 (60%)
  Đúng Hạn
  174 (95%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 598 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  452 (75%)
  Đúng Hạn
  412 (91%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 598 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  452 (75%)
  Đúng Hạn
  412 (91%)
  Sở Công Thương
  Tháng 2
  Tiếp Nhận 55 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  39 (70%)
  Đúng Hạn
  37 (94%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 121 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  105 (86%)
  Đúng Hạn
  100 (95%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 121 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  105 (86%)
  Đúng Hạn
  100 (95%)
  Sở Y Tế
  Tháng 2
  Tiếp Nhận 220 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  61 (27%)
  Đúng Hạn
  57 (93%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 493 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  309 (62%)
  Đúng Hạn
  298 (96%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 493 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  309 (62%)
  Đúng Hạn
  298 (96%)
  Sở Giao Thông - Vận Tải
  Tháng 2
  Tiếp Nhận 443 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  417 (94%)
  Đúng Hạn
  378 (90%)
  Quý I
  Tiếp Nhận 913 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  887 (97%)
  Đúng Hạn
  816 (91%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 913 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  887 (97%)
  Đúng Hạn
  816 (91%)
TỈ LỆ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ CỦA CÁC CƠ QUAN ĐẾN NGÀY 24/02/2017
100%
Sở Giáo Dục và Đào Tạo
100%
Sở Tài Chính
100%
Sở Thông tin và Truyền thông
100%
Sở Kế Hoạch Đầu Tư
100%
Sở Khoa học và Công nghệ
100%
Ban quản lý các Khu công nghiệp
100%
Ban quản lý khu công nghiệp VSIP
100%
Sở Ngoại Vụ
98%
Sở Văn Hoá Thể Thao và Du Lịch
98%
Sở Nội Vụ
96%
Sở Tư Pháp
96%
Sở Y Tế
95%
Sở Công Thương
94%
Sở Nông Nghiệp & PTNT
93%
Sở Xây Dựng
91%
Sở Giao Thông - Vận Tải
91%
Sở Lao Động-TB & Xã Hội
87%
Sở Tài Nguyên và Môi Trường