TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ NĂM 2017
  Sở Kế Hoạch Đầu Tư
  Tháng 7
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Sở Nông Nghiệp & PTNT
  Tháng 7
  Tiếp Nhận 22 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  8 (36%)
  Đúng Hạn
  8 (100%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 22 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  8 (36%)
  Đúng Hạn
  8 (100%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 161 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  141 (87%)
  Đúng Hạn
  136 (96%)
  Ban quản lý khu công nghiệp VSIP
  Tháng 7
  Tiếp Nhận 371 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  334 (90%)
  Đúng Hạn
  334 (100%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 371 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  334 (90%)
  Đúng Hạn
  334 (100%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 3671 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  3634 (98%)
  Đúng Hạn
  3629 (99%)
  Sở Thông tin và Truyền thông
  Tháng 7
  Tiếp Nhận 12 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  12 (100%)
  Đúng Hạn
  12 (100%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 12 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  12 (100%)
  Đúng Hạn
  12 (100%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 119 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  118 (99%)
  Đúng Hạn
  118 (100%)
  Sở Tài Chính
  Tháng 7
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Sở Giao Thông - Vận Tải
  Tháng 7
  Tiếp Nhận 16 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (0%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 16 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (0%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 2021 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1977 (97%)
  Đúng Hạn
  1845 (93%)
  Sở Ngoại Vụ
  Tháng 7
  Tiếp Nhận 105 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  90 (85%)
  Đúng Hạn
  90 (100%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 105 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  90 (85%)
  Đúng Hạn
  90 (100%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 957 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  942 (98%)
  Đúng Hạn
  940 (99%)
  Sở Y Tế
  Tháng 7
  Tiếp Nhận 193 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  117 (60%)
  Đúng Hạn
  117 (100%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 193 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  117 (60%)
  Đúng Hạn
  117 (100%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 2406 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  2213 (91%)
  Đúng Hạn
  2060 (93%)
  Ban quản lý các Khu công nghiệp
  Tháng 7
  Tiếp Nhận 9 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (0%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 9 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (0%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 24 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  4 (16%)
  Đúng Hạn
  4 (100%)
  Sở Khoa học và Công nghệ
  Tháng 7
  Tiếp Nhận 84 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  39 (46%)
  Đúng Hạn
  39 (100%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 84 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  39 (46%)
  Đúng Hạn
  39 (100%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 723 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  668 (92%)
  Đúng Hạn
  652 (97%)
  Sở Giáo Dục và Đào Tạo
  Tháng 7
  Tiếp Nhận 50 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  47 (94%)
  Đúng Hạn
  47 (100%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 50 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  47 (94%)
  Đúng Hạn
  47 (100%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 210 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  207 (98%)
  Đúng Hạn
  206 (99%)
  Sở Tư Pháp
  Tháng 7
  Tiếp Nhận 372 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  147 (39%)
  Đúng Hạn
  147 (100%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 372 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  147 (39%)
  Đúng Hạn
  147 (100%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 2983 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  2712 (90%)
  Đúng Hạn
  2617 (96%)
  Sở Văn Hoá Thể Thao và Du Lịch
  Tháng 7
  Tiếp Nhận 54 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  47 (87%)
  Đúng Hạn
  47 (100%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 54 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  47 (87%)
  Đúng Hạn
  47 (100%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 433 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  426 (98%)
  Đúng Hạn
  423 (99%)
  Sở Tài Nguyên và Môi Trường
  Tháng 7
  Tiếp Nhận 234 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  112 (47%)
  Đúng Hạn
  101 (90%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 234 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  112 (47%)
  Đúng Hạn
  101 (90%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 2223 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1992 (89%)
  Đúng Hạn
  1699 (85%)
  Sở Nội Vụ
  Tháng 7
  Tiếp Nhận 34 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  27 (79%)
  Đúng Hạn
  24 (88%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 34 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  27 (79%)
  Đúng Hạn
  24 (88%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 413 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  403 (97%)
  Đúng Hạn
  387 (96%)
  Sở Xây Dựng
  Tháng 7
  Tiếp Nhận 44 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  7 (15%)
  Đúng Hạn
  6 (85%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 44 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  7 (15%)
  Đúng Hạn
  6 (85%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 364 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  274 (75%)
  Đúng Hạn
  256 (93%)
  Sở Lao Động-TB & Xã Hội
  Tháng 7
  Tiếp Nhận 452 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  270 (59%)
  Đúng Hạn
  216 (80%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 452 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  270 (59%)
  Đúng Hạn
  216 (80%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 3596 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  3408 (94%)
  Đúng Hạn
  3023 (88%)
  Sở Công Thương
  Tháng 7
  Tiếp Nhận 208 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  117 (56%)
  Đúng Hạn
  93 (79%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 208 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  117 (56%)
  Đúng Hạn
  93 (79%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 837 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  742 (88%)
  Đúng Hạn
  639 (86%)
TỈ LỆ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ CỦA CÁC CƠ QUAN ĐẾN NGÀY 24/07/2017
100%
Sở Thông tin và Truyền thông
100%
Sở Kế Hoạch Đầu Tư
100%
Ban quản lý các Khu công nghiệp
100%
Sở Tài Chính
99%
Sở Ngoại Vụ
99%
Ban quản lý khu công nghiệp VSIP
99%
Sở Văn Hoá Thể Thao và Du Lịch
99%
Sở Giáo Dục và Đào Tạo
97%
Sở Khoa học và Công nghệ
96%
Sở Nông Nghiệp & PTNT
96%
Sở Nội Vụ
96%
Sở Tư Pháp
93%
Sở Xây Dựng
93%
Sở Giao Thông - Vận Tải
93%
Sở Y Tế
88%
Sở Lao Động-TB & Xã Hội
86%
Sở Công Thương
85%
Sở Tài Nguyên và Môi Trường