TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ NĂM 2017
  Sở Kế Hoạch Đầu Tư
  Tháng 8
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Sở Giao Thông - Vận Tải
  Tháng 8
  Tiếp Nhận 20 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (0%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 41 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (0%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 2046 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1977 (96%)
  Đúng Hạn
  1845 (93%)
  Sở Nông Nghiệp & PTNT
  Tháng 8
  Tiếp Nhận 20 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  7 (35%)
  Đúng Hạn
  7 (100%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 44 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  31 (70%)
  Đúng Hạn
  31 (100%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 183 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  164 (89%)
  Đúng Hạn
  159 (96%)
  Ban quản lý các Khu công nghiệp
  Tháng 8
  Tiếp Nhận 9 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  5 (55%)
  Đúng Hạn
  5 (100%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 10 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  5 (50%)
  Đúng Hạn
  5 (100%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 10 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  5 (50%)
  Đúng Hạn
  5 (100%)
  Sở Thông tin và Truyền thông
  Tháng 8
  Tiếp Nhận 19 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  19 (100%)
  Đúng Hạn
  19 (100%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 40 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  40 (100%)
  Đúng Hạn
  40 (100%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 147 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  146 (99%)
  Đúng Hạn
  146 (100%)
  Sở Tài Chính
  Tháng 8
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 0 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  0 (100%)
  Đúng Hạn
  0 (100%)
  Sở Ngoại Vụ
  Tháng 8
  Tiếp Nhận 87 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  80 (91%)
  Đúng Hạn
  80 (100%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 223 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  216 (96%)
  Đúng Hạn
  216 (100%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 1075 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1068 (99%)
  Đúng Hạn
  1066 (99%)
  Sở Khoa học và Công nghệ
  Tháng 8
  Tiếp Nhận 106 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  53 (50%)
  Đúng Hạn
  53 (100%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 241 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  175 (72%)
  Đúng Hạn
  174 (99%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 880 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  814 (92%)
  Đúng Hạn
  797 (97%)
  Sở Nội Vụ
  Tháng 8
  Tiếp Nhận 39 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  33 (84%)
  Đúng Hạn
  33 (100%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 92 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  86 (93%)
  Đúng Hạn
  83 (96%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 471 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  462 (98%)
  Đúng Hạn
  446 (96%)
  Sở Tư Pháp
  Tháng 8
  Tiếp Nhận 451 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  121 (26%)
  Đúng Hạn
  121 (100%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 986 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  642 (65%)
  Đúng Hạn
  627 (97%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 3597 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  3227 (89%)
  Đúng Hạn
  3097 (95%)
  Sở Văn Hoá Thể Thao và Du Lịch
  Tháng 8
  Tiếp Nhận 53 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  44 (83%)
  Đúng Hạn
  44 (100%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 126 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  115 (91%)
  Đúng Hạn
  115 (100%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 505 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  494 (97%)
  Đúng Hạn
  491 (99%)
  Sở Giáo Dục và Đào Tạo
  Tháng 8
  Tiếp Nhận 136 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  134 (98%)
  Đúng Hạn
  134 (100%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 203 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  201 (99%)
  Đúng Hạn
  201 (100%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 363 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  361 (99%)
  Đúng Hạn
  360 (99%)
  Sở Tài Nguyên và Môi Trường
  Tháng 8
  Tiếp Nhận 304 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  120 (39%)
  Đúng Hạn
  119 (99%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 687 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  458 (66%)
  Đúng Hạn
  439 (95%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 2676 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  2382 (89%)
  Đúng Hạn
  2074 (87%)
  Ban quản lý khu công nghiệp VSIP
  Tháng 8
  Tiếp Nhận 344 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  305 (88%)
  Đúng Hạn
  304 (99%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 875 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  836 (95%)
  Đúng Hạn
  833 (99%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 4175 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  4136 (99%)
  Đúng Hạn
  4128 (99%)
  Sở Y Tế
  Tháng 8
  Tiếp Nhận 177 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  92 (51%)
  Đúng Hạn
  91 (98%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 457 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  372 (81%)
  Đúng Hạn
  366 (98%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 2670 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  2585 (96%)
  Đúng Hạn
  2371 (91%)
  Sở Lao Động-TB & Xã Hội
  Tháng 8
  Tiếp Nhận 457 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  329 (71%)
  Đúng Hạn
  301 (91%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 1028 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  877 (85%)
  Đúng Hạn
  701 (79%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 4172 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  4015 (96%)
  Đúng Hạn
  3508 (87%)
  Sở Xây Dựng
  Tháng 8
  Tiếp Nhận 38 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  13 (34%)
  Đúng Hạn
  11 (84%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 91 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  46 (50%)
  Đúng Hạn
  41 (89%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 411 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  316 (76%)
  Đúng Hạn
  293 (92%)
  Sở Công Thương
  Tháng 8
  Tiếp Nhận 384 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  325 (84%)
  Đúng Hạn
  226 (69%)
  Quý III
  Tiếp Nhận 719 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  651 (90%)
  Đúng Hạn
  408 (62%)
  Năm 2017
  Tiếp Nhận 1348 Hồ Sơ
  Giải Quyết
  1276 (94%)
  Đúng Hạn
  954 (74%)
TỈ LỆ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ CỦA CÁC CƠ QUAN ĐẾN NGÀY 22/08/2017
100%
Sở Kế Hoạch Đầu Tư
100%
Sở Tài Chính
100%
Sở Thông tin và Truyền thông
100%
Ban quản lý các Khu công nghiệp
99%
Ban quản lý khu công nghiệp VSIP
99%
Sở Ngoại Vụ
99%
Sở Giáo Dục và Đào Tạo
99%
Sở Văn Hoá Thể Thao và Du Lịch
97%
Sở Khoa học và Công nghệ
96%
Sở Nội Vụ
96%
Sở Nông Nghiệp & PTNT
95%
Sở Tư Pháp
93%
Sở Giao Thông - Vận Tải
92%
Sở Xây Dựng
91%
Sở Y Tế
87%
Sở Lao Động-TB & Xã Hội
87%
Sở Tài Nguyên và Môi Trường
74%
Sở Công Thương