TÌNH HÌNH THỤ LÝ HỒ SƠ THEO THÁNG
BÌNH DƯƠNG
select
Đúng hạn
Tiếp nhận : 
--
 hồ sơ
Giải quyết : 
--
 hồ sơ
THÁNG 4
83%
Đúng hạn
Tiếp nhận: 31076 hồ sơ
Giải quyết: 25977 hồ sơ
[Chi tiết]
THÁNG 5
89%
Đúng hạn
Tiếp nhận: 37218 hồ sơ
Giải quyết: 31009 hồ sơ
[Chi tiết]
THÁNG 6
94%
Đúng hạn
Tiếp nhận: 24969 hồ sơ
Giải quyết: 16819 hồ sơ
[Chi tiết]
Tổng hợp kết quả xử lý hồ sơ tỉnh Bình Dương
Thông tin tổng hợp theo lĩnh vực
Phương pháp tính thống kê tổng hợp