TÌNH HÌNH THỤ LÝ HỒ SƠ THEO THÁNG
BÌNH DƯƠNG
select
Đúng hạn
Tiếp nhận : 
--
 hồ sơ
Giải quyết : 
--
 hồ sơ
THÁNG 7
93%
Đúng hạn
Tiếp nhận: 46568 hồ sơ
Giải quyết: 37107 hồ sơ
[Chi tiết]
THÁNG 8
94%
Đúng hạn
Tiếp nhận: 23695 hồ sơ
Giải quyết: 13401 hồ sơ
[Chi tiết]
THÁNG 9
--%
Đúng hạn
Tiếp nhận: 0 hồ sơ
Giải quyết: 0 hồ sơ
[Chi tiết]
Tổng hợp kết quả xử lý hồ sơ tỉnh Bình Dương
Thông tin tổng hợp theo lĩnh vực
Phương pháp tính thống kê tổng hợp