TÌNH HÌNH THỤ LÝ HỒ SƠ THEO THÁNG
BÌNH DƯƠNG
select
Đúng hạn
Tiếp nhận : 
--
 hồ sơ
Giải quyết : 
--
 hồ sơ
THÁNG 10
92%
Đúng hạn
Tiếp nhận: 32063 hồ sơ
Giải quyết: 29802 hồ sơ
[Chi tiết]
THÁNG 11
90%
Đúng hạn
Tiếp nhận: 31456 hồ sơ
Giải quyết: 25682 hồ sơ
[Chi tiết]
THÁNG 12
96%
Đúng hạn
Tiếp nhận: 9468 hồ sơ
Giải quyết: 4386 hồ sơ
[Chi tiết]
Tổng hợp kết quả xử lý hồ sơ tỉnh Bình Dương
Thông tin tổng hợp theo lĩnh vực
Phương pháp tính thống kê tổng hợp