TÌNH HÌNH THỤ LÝ HỒ SƠ THEO THÁNG
BÌNH DƯƠNG
select
Đúng hạn
Tiếp nhận : 
--
 hồ sơ
Giải quyết : 
--
 hồ sơ
THÁNG 4
94%
Đúng hạn
Tiếp nhận: 25754 hồ sơ
Giải quyết: 14428 hồ sơ
[Chi tiết]
THÁNG 5
--%
Đúng hạn
Tiếp nhận: 0 hồ sơ
Giải quyết: 0 hồ sơ
[Chi tiết]
THÁNG 6
--%
Đúng hạn
Tiếp nhận: 0 hồ sơ
Giải quyết: 0 hồ sơ
[Chi tiết]
Tổng hợp kết quả xử lý hồ sơ tỉnh Bình Dương
Thông tin tổng hợp theo lĩnh vực
Phương pháp tính thống kê tổng hợp