TÌNH HÌNH THỤ LÝ HỒ SƠ THEO THÁNG
BÌNH DƯƠNG
select
Đúng hạn
Tiếp nhận : 
--
 hồ sơ
Giải quyết : 
--
 hồ sơ
THÁNG 4
88%
Đúng hạn
Tiếp nhận: 37800 hồ sơ
Giải quyết: 31133 hồ sơ
[Chi tiết]
THÁNG 5
92%
Đúng hạn
Tiếp nhận: 43695 hồ sơ
Giải quyết: 33613 hồ sơ
[Chi tiết]
THÁNG 6
98%
Đúng hạn
Tiếp nhận: 21318 hồ sơ
Giải quyết: 11861 hồ sơ
[Chi tiết]
Tổng hợp kết quả xử lý hồ sơ tỉnh Bình Dương
Thông tin tổng hợp theo lĩnh vực
Phương pháp tính thống kê tổng hợp