THÔNG KÊ ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ CÔNG CHỨC 2019
THÁNG 4
TỈ LỆ HÀI LÒNG
97 %
Tổng số lượt 134
Hài lòng Không hài lòng
133 1
Chi tiết
THÁNG 5
TỈ LỆ HÀI LÒNG
-- %
Tổng số lượt 0
Hài lòng Không hài lòng
0 0
Chi tiết
THÁNG 6
TỈ LỆ HÀI LÒNG
-- %
Tổng số lượt 0
Hài lòng Không hài lòng
0 0
Chi tiết