THÔNG KÊ ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ CÔNG CHỨC 2018
THÁNG 7
TỈ LỆ HÀI LÒNG
91 %
Tổng số lượt 247
Hài lòng Không hài lòng
241 6
Chi tiết
THÁNG 8
TỈ LỆ HÀI LÒNG
95 %
Tổng số lượt 50
Hài lòng Không hài lòng
49 1
Chi tiết
THÁNG 9
TỈ LỆ HÀI LÒNG
-- %
Tổng số lượt 0
Hài lòng Không hài lòng
0 0
Chi tiết