THÔNG KÊ ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ CÔNG CHỨC 2019
THÁNG 4
TỈ LỆ HÀI LÒNG
97 %
Tổng số lượt 153
Hài lòng Không hài lòng
152 1
Chi tiết
THÁNG 5
TỈ LỆ HÀI LÒNG
91 %
Tổng số lượt 217
Hài lòng Không hài lòng
201 16
Chi tiết
THÁNG 6
TỈ LỆ HÀI LÒNG
90 %
Tổng số lượt 63
Hài lòng Không hài lòng
57 6
Chi tiết