THÔNG KÊ ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ CÔNG CHỨC 2018
THÁNG 4
TỈ LỆ HÀI LÒNG
85 %
Tổng số lượt 7
Hài lòng Không hài lòng
7 0
Chi tiết
THÁNG 5
TỈ LỆ HÀI LÒNG
89 %
Tổng số lượt 55
Hài lòng Không hài lòng
51 4
Chi tiết
THÁNG 6
TỈ LỆ HÀI LÒNG
94 %
Tổng số lượt 78
Hài lòng Không hài lòng
76 2
Chi tiết