THÔNG KÊ ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ CÔNG CHỨC 2018
THÁNG 10
TỈ LỆ HÀI LÒNG
95 %
Tổng số lượt 203
Hài lòng Không hài lòng
195 8
Chi tiết
THÁNG 11
TỈ LỆ HÀI LÒNG
97 %
Tổng số lượt 241
Hài lòng Không hài lòng
238 3
Chi tiết
THÁNG 12
TỈ LỆ HÀI LÒNG
96 %
Tổng số lượt 40
Hài lòng Không hài lòng
39 1
Chi tiết