THÔNG KÊ ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ CÔNG CHỨC 2019
THÁNG 7
TỈ LỆ HÀI LÒNG
92 %
Tổng số lượt 111
Hài lòng Không hài lòng
104 7
Chi tiết
THÁNG 8
TỈ LỆ HÀI LÒNG
88 %
Tổng số lượt 53
Hài lòng Không hài lòng
48 5
Chi tiết
THÁNG 9
TỈ LỆ HÀI LÒNG
-- %
Tổng số lượt 0
Hài lòng Không hài lòng
0 0
Chi tiết