THÔNG KÊ ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ CÔNG CHỨC 2019
THÁNG 10
TỈ LỆ HÀI LÒNG
95 %
Tổng số lượt 96
Hài lòng Không hài lòng
93 3
Chi tiết
THÁNG 11
TỈ LỆ HÀI LÒNG
-- %
Tổng số lượt 0
Hài lòng Không hài lòng
0 0
Chi tiết
THÁNG 12
TỈ LỆ HÀI LÒNG
-- %
Tổng số lượt 0
Hài lòng Không hài lòng
0 0
Chi tiết