TỈNH BÌNH DƯƠNG CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN THEO 02 MỨC ĐỘ NHƯ SAU:

a) Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: là dịch vụ bảo đảm cung cấp toàn bộ thông tin về thủ tục hành chính, việc thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính đều được thực hiện trên môi trường mạng. Việc trả kết quả được thực hiện trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

b) Dịch vụ công trực tuyến một phần: là dịch vụ công trực tuyến không bảo đảm các điều kiện như Dịch vụ công trực tuyến toàn trình

(Theo Nghị định số 42/2022/NĐ-CP của Chính phủ)
Xin chào, Quý Ông/Bà có thể nhập câu hỏi tại đây !