Đối với dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 hiện nay được thực hiện nộp trực tuyến qua mạng