Bước 1: Người dân truy cập vào Cổng dịch vụ công, chọn Đăng ký tài khoản

Bước 2: Nhập thông tin cơ bản đăng ký tài khoản

Bước 3: Xác thực đăng ký tài khoản qua  Email

Bước 4: Đăng nhập vào cổng dịch vụ công để sử dụng các dịch vụ.