Bước 1: Người dân tìm kiếm dịch vụ công trực tuyến trên cổng Dịch vụ công

Bước 2: Chọn dịch vụ công trực tuyến để đăng ký nộp hồ sơ

Bước 3: Nhập thông tin yêu cầu dịch vụ công trực tuyến

Bước 4: Nộp hồ sơ và đăng ký thêm các dịch vụ hỗ trợ trên cổng và gửi hồ sơ

Bước 5: Theo dõi tình hình giải quyết hồ sơ tại trang Quản lý hồ sơ cá nhân trên cổng dịch vụ công