Thống kê Tổng số hồ sơ đã được tiếp nhận, giải quyết qua các DVCTT mức độ 3 trong năm: 221

Hồ sơ tiếp nhận

179 hồ sơ

Tỷ lệ 80%

Hồ sơ đang giải quyết

16 hồ sơ

Tỷ lệ 7%

Hồ sơ đã hoàn tất

5 hồ sơ

Tỷ lệ 2%

Hồ sơ đã trả dân

21 hồ sơ

Tỷ lệ 9%

Thống kê Tổng số hồ sơ đã được tiếp nhận, giải quyết qua các DVCTT mức độ 4 trong năm: 3301

Hồ sơ tiếp nhận

2315 hồ sơ

Tỷ lệ 70%

Hồ sơ đang giải quyết

255 hồ sơ

Tỷ lệ 7%

Hồ sơ đã hoàn tất

223 hồ sơ

Tỷ lệ 6%

Hồ sơ đã trả dân

508 hồ sơ

Tỷ lệ 15%

Tổng số DVCTT mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ trực tuyến

Dịch vụ công trực tuyến mức 3

1186 dịch vụ

Dịch vụ công trực tuyến mức 4

793 dịch vụ