Thống kê Tổng số hồ sơ đã được tiếp nhận, giải quyết qua các DVCTT mức độ 3 trong năm: 9

Hồ sơ đã được tiếp nhận

1 hồ sơ

Tỷ lệ 11%

Hồ sơ đang giải quyết

7 hồ sơ

Tỷ lệ 77%

Hồ sơ đã hoàn tất

0 hồ sơ

Tỷ lệ 0%

Hồ sơ đã trả dân

1 hồ sơ

Tỷ lệ 11%

Thống kê Tổng số hồ sơ đã được tiếp nhận, giải quyết qua các DVCTT mức độ 4 trong năm: 13

Hồ sơ đã được tiếp nhận

0 hồ sơ

Tỷ lệ 0%

Hồ sơ đang giải quyết

12 hồ sơ

Tỷ lệ 92%

Hồ sơ đã hoàn tất

1 hồ sơ

Tỷ lệ 7%

Hồ sơ đã trả dân

0 hồ sơ

Tỷ lệ 0%

Tổng số DVCTT mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ trực tuyến

Dịch vụ công trực tuyến mức 3

7 dịch vụ

Dịch vụ công trực tuyến mức 4

6 dịch vụ