Thống kê Tổng số hồ sơ đã được tiếp nhận, giải quyết qua các DVCTT mức độ 3 trong năm: 9

Hồ sơ đã được tiếp nhận

0 hồ sơ

Tỷ lệ 0%

Hồ sơ đang giải quyết

7 hồ sơ

Tỷ lệ 77%

Hồ sơ đã hoàn tất

2 hồ sơ

Tỷ lệ 22%

Hồ sơ đã trả dân

0 hồ sơ

Tỷ lệ 0%

Thống kê Tổng số hồ sơ đã được tiếp nhận, giải quyết qua các DVCTT mức độ 4 trong năm: 33

Hồ sơ đã được tiếp nhận

1 hồ sơ

Tỷ lệ 3%

Hồ sơ đang giải quyết

27 hồ sơ

Tỷ lệ 81%

Hồ sơ đã hoàn tất

4 hồ sơ

Tỷ lệ 12%

Hồ sơ đã trả dân

1 hồ sơ

Tỷ lệ 3%

Tổng số DVCTT mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ trực tuyến

Dịch vụ công trực tuyến mức 3

17 dịch vụ

Dịch vụ công trực tuyến mức 4

12 dịch vụ