Thống kê Tổng số hồ sơ đã được tiếp nhận, giải quyết qua các DVCTT mức độ 3 trong năm: 136

Hồ sơ tiếp nhận

95 hồ sơ

Tỷ lệ 69%

Hồ sơ đang giải quyết

16 hồ sơ

Tỷ lệ 11%

Hồ sơ đã hoàn tất

5 hồ sơ

Tỷ lệ 3%

Hồ sơ đã trả dân

20 hồ sơ

Tỷ lệ 14%

Thống kê Tổng số hồ sơ đã được tiếp nhận, giải quyết qua các DVCTT mức độ 4 trong năm: 2886

Hồ sơ tiếp nhận

1909 hồ sơ

Tỷ lệ 66%

Hồ sơ đang giải quyết

246 hồ sơ

Tỷ lệ 8%

Hồ sơ đã hoàn tất

223 hồ sơ

Tỷ lệ 7%

Hồ sơ đã trả dân

508 hồ sơ

Tỷ lệ 17%

Tổng số DVCTT mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ trực tuyến

Dịch vụ công trực tuyến mức 3

407 dịch vụ

Dịch vụ công trực tuyến mức 4

340 dịch vụ