Thống kê Tổng số hồ sơ đã được tiếp nhận, giải quyết qua các DVCTT mức độ 3 trong năm: 126

Hồ sơ tiếp nhận

85 hồ sơ

Tỷ lệ 67%

Hồ sơ đang giải quyết

16 hồ sơ

Tỷ lệ 12%

Hồ sơ đã hoàn tất

5 hồ sơ

Tỷ lệ 3%

Hồ sơ đã trả dân

20 hồ sơ

Tỷ lệ 15%

Thống kê Tổng số hồ sơ đã được tiếp nhận, giải quyết qua các DVCTT mức độ 4 trong năm: 2597

Hồ sơ tiếp nhận

1616 hồ sơ

Tỷ lệ 62%

Hồ sơ đang giải quyết

250 hồ sơ

Tỷ lệ 9%

Hồ sơ đã hoàn tất

223 hồ sơ

Tỷ lệ 8%

Hồ sơ đã trả dân

508 hồ sơ

Tỷ lệ 19%

Tổng số DVCTT mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ trực tuyến

Dịch vụ công trực tuyến mức 3

397 dịch vụ

Dịch vụ công trực tuyến mức 4

338 dịch vụ