Thống kê Tổng số hồ sơ đã được tiếp nhận, giải quyết qua các DVCTT mức độ 3 trong năm: 229

Hồ sơ tiếp nhận

139 hồ sơ

Tỷ lệ 60%

Hồ sơ đang giải quyết

90 hồ sơ

Tỷ lệ 39%

Hồ sơ đã hoàn tất

0 hồ sơ

Tỷ lệ 0%

Hồ sơ đã trả dân

0 hồ sơ

Tỷ lệ 0%

Thống kê Tổng số hồ sơ đã được tiếp nhận, giải quyết qua các DVCTT mức độ 4 trong năm: 677

Hồ sơ tiếp nhận

432 hồ sơ

Tỷ lệ 63%

Hồ sơ đang giải quyết

215 hồ sơ

Tỷ lệ 31%

Hồ sơ đã hoàn tất

0 hồ sơ

Tỷ lệ 0%

Hồ sơ đã trả dân

30 hồ sơ

Tỷ lệ 4%

Tổng số DVCTT mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ trực tuyến

Dịch vụ công trực tuyến mức 3

3733 dịch vụ

Dịch vụ công trực tuyến mức 4

729 dịch vụ