Thống kê Tổng số hồ sơ đã được tiếp nhận, giải quyết qua các DVCTT mức độ 3 trong năm: 601

Hồ sơ tiếp nhận

267 hồ sơ

Tỷ lệ 44%

Hồ sơ đang giải quyết

111 hồ sơ

Tỷ lệ 18%

Hồ sơ đã hoàn tất

223 hồ sơ

Tỷ lệ 37%

Hồ sơ đã trả dân

0 hồ sơ

Tỷ lệ 0%

Thống kê Tổng số hồ sơ đã được tiếp nhận, giải quyết qua các DVCTT mức độ 4 trong năm: 5708

Hồ sơ tiếp nhận

1411 hồ sơ

Tỷ lệ 24%

Hồ sơ đang giải quyết

941 hồ sơ

Tỷ lệ 16%

Hồ sơ đã hoàn tất

2105 hồ sơ

Tỷ lệ 36%

Hồ sơ đã trả dân

1251 hồ sơ

Tỷ lệ 21%

Tổng số DVCTT mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ trực tuyến

Dịch vụ công trực tuyến mức 3

75 dịch vụ

Dịch vụ công trực tuyến mức 4

539 dịch vụ