Thống kê Tổng số hồ sơ đã được tiếp nhận, giải quyết qua các DVCTT mức độ 3 trong năm: 86

Hồ sơ tiếp nhận

60 hồ sơ

Tỷ lệ 69%

Hồ sơ đang giải quyết

7 hồ sơ

Tỷ lệ 8%

Hồ sơ đã hoàn tất

5 hồ sơ

Tỷ lệ 5%

Hồ sơ đã trả dân

14 hồ sơ

Tỷ lệ 16%

Thống kê Tổng số hồ sơ đã được tiếp nhận, giải quyết qua các DVCTT mức độ 4 trong năm: 1820

Hồ sơ tiếp nhận

1260 hồ sơ

Tỷ lệ 69%

Hồ sơ đang giải quyết

215 hồ sơ

Tỷ lệ 11%

Hồ sơ đã hoàn tất

111 hồ sơ

Tỷ lệ 6%

Hồ sơ đã trả dân

234 hồ sơ

Tỷ lệ 12%

Tổng số DVCTT mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ trực tuyến

Dịch vụ công trực tuyến mức 3

350 dịch vụ

Dịch vụ công trực tuyến mức 4

253 dịch vụ