Thống kê Tổng số hồ sơ đã được tiếp nhận, giải quyết qua các DVCTT mức độ 3 trong năm: 552

Hồ sơ tiếp nhận

289 hồ sơ

Tỷ lệ 52%

Hồ sơ đang giải quyết

163 hồ sơ

Tỷ lệ 29%

Hồ sơ đã hoàn tất

97 hồ sơ

Tỷ lệ 17%

Hồ sơ đã trả dân

3 hồ sơ

Tỷ lệ 0%

Thống kê Tổng số hồ sơ đã được tiếp nhận, giải quyết qua các DVCTT mức độ 4 trong năm: 3939

Hồ sơ tiếp nhận

1010 hồ sơ

Tỷ lệ 25%

Hồ sơ đang giải quyết

915 hồ sơ

Tỷ lệ 23%

Hồ sơ đã hoàn tất

1059 hồ sơ

Tỷ lệ 26%

Hồ sơ đã trả dân

955 hồ sơ

Tỷ lệ 24%

Tổng số DVCTT mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ trực tuyến

Dịch vụ công trực tuyến mức 3

123 dịch vụ

Dịch vụ công trực tuyến mức 4

308 dịch vụ