Thống kê Tổng số hồ sơ đã được tiếp nhận, giải quyết qua các DVCTT mức độ 3 trong năm: 308

Hồ sơ tiếp nhận

186 hồ sơ

Tỷ lệ 60%

Hồ sơ đang giải quyết

122 hồ sơ

Tỷ lệ 39%

Hồ sơ đã hoàn tất

0 hồ sơ

Tỷ lệ 0%

Hồ sơ đã trả dân

0 hồ sơ

Tỷ lệ 0%

Thống kê Tổng số hồ sơ đã được tiếp nhận, giải quyết qua các DVCTT mức độ 4 trong năm: 1057

Hồ sơ tiếp nhận

340 hồ sơ

Tỷ lệ 32%

Hồ sơ đang giải quyết

369 hồ sơ

Tỷ lệ 34%

Hồ sơ đã hoàn tất

0 hồ sơ

Tỷ lệ 0%

Hồ sơ đã trả dân

348 hồ sơ

Tỷ lệ 32%

Tổng số DVCTT mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ trực tuyến

Dịch vụ công trực tuyến mức 3

3841 dịch vụ

Dịch vụ công trực tuyến mức 4

1060 dịch vụ