Thống kê Tổng số hồ sơ đã được tiếp nhận, giải quyết qua các DVCTT mức độ 3 trong năm: 464

Hồ sơ tiếp nhận

266 hồ sơ

Tỷ lệ 57%

Hồ sơ đang giải quyết

156 hồ sơ

Tỷ lệ 33%

Hồ sơ đã hoàn tất

39 hồ sơ

Tỷ lệ 8%

Hồ sơ đã trả dân

3 hồ sơ

Tỷ lệ 0%

Thống kê Tổng số hồ sơ đã được tiếp nhận, giải quyết qua các DVCTT mức độ 4 trong năm: 2637

Hồ sơ tiếp nhận

867 hồ sơ

Tỷ lệ 32%

Hồ sơ đang giải quyết

549 hồ sơ

Tỷ lệ 20%

Hồ sơ đã hoàn tất

473 hồ sơ

Tỷ lệ 17%

Hồ sơ đã trả dân

748 hồ sơ

Tỷ lệ 28%

Tổng số DVCTT mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ trực tuyến

Dịch vụ công trực tuyến mức 3

2345 dịch vụ

Dịch vụ công trực tuyến mức 4

2418 dịch vụ