Thống kê Tổng số hồ sơ đã được tiếp nhận, giải quyết qua các DVCTT mức độ 3 trong năm: 358

Hồ sơ tiếp nhận

230 hồ sơ

Tỷ lệ 64%

Hồ sơ đang giải quyết

128 hồ sơ

Tỷ lệ 35%

Hồ sơ đã hoàn tất

0 hồ sơ

Tỷ lệ 0%

Hồ sơ đã trả dân

0 hồ sơ

Tỷ lệ 0%

Thống kê Tổng số hồ sơ đã được tiếp nhận, giải quyết qua các DVCTT mức độ 4 trong năm: 1937

Hồ sơ tiếp nhận

947 hồ sơ

Tỷ lệ 48%

Hồ sơ đang giải quyết

632 hồ sơ

Tỷ lệ 32%

Hồ sơ đã hoàn tất

0 hồ sơ

Tỷ lệ 0%

Hồ sơ đã trả dân

358 hồ sơ

Tỷ lệ 18%

Tổng số DVCTT mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ trực tuyến

Dịch vụ công trực tuyến mức 3

2136 dịch vụ

Dịch vụ công trực tuyến mức 4

1326 dịch vụ