Thống kê Tổng số hồ sơ đã được tiếp nhận, giải quyết qua các DVCTT mức độ 3 trong năm: 140

Hồ sơ đã được tiếp nhận

0 hồ sơ

Tỷ lệ 0%

Hồ sơ đang giải quyết

114 hồ sơ

Tỷ lệ 81%

Hồ sơ đã hoàn tất

15 hồ sơ

Tỷ lệ 10%

Hồ sơ đã trả dân

0 hồ sơ

Tỷ lệ 7%

Thống kê Tổng số hồ sơ đã được tiếp nhận, giải quyết qua các DVCTT mức độ 4 trong năm: 386

Hồ sơ đã được tiếp nhận

3 hồ sơ

Tỷ lệ 0%

Hồ sơ đang giải quyết

184 hồ sơ

Tỷ lệ 47%

Hồ sơ đã hoàn tất

64 hồ sơ

Tỷ lệ 16%

Hồ sơ đã trả dân

3 hồ sơ

Tỷ lệ 34%

Tổng số DVCTT mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ trực tuyến

Dịch vụ công trực tuyến mức 3

103 dịch vụ

Dịch vụ công trực tuyến mức 4

93 dịch vụ